Historisk arkiv

Norge gir 145 millioner kroner til nytt prosjekt mot ulovlig avskoging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Organiserte kriminelle tjener 50-152 milliarder USD i året på ulovlig hogst av tropisk skog. Aktiviteten truer verdens regnskoger og har alvorlige konsekvenser for muligheten til bærekraftig utvikling i regnskoglandene og det globale klimaet.

Regnskogtre, Indonesia
Regnskogtre, Indonesia Foto: Klima- og miljødepartementet

Klima og miljøminister Ola Elvestuen lanserte i dag sammen med Interpol og FN et storstilt program for å bekjempe ulovlig avskoging. Norge vil bruke opptil 145 millioner kroner på et partnerskap med Interpol, FNs kontor mot narkotika- og kriminalitet – UNODC – og Norsk senter for globale analyser – RHIPTO.

Stans og reversering av tropisk avskoging og endret arealbruk kan bidra med opptil 30 prosent av utslippsreduksjonene som trengs for å nå klimamålene i Paris-avtalen.

- Det er avgjørende å øke og intensivere kampen mot skogkriminalitet for å nå Paris-avtalens klimamål og FNs bærekraftsmål, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

- I samarbeid med ambisiøse partnerland vil vi ikke lenger tillate at kriminelle står bak massive ødeleggelse av tropisk regnskog. Derfor er vil vi nå intensivere vi nå innsatsen gjennom denne omfattende støtten for å takle skogkriminalitet, sier statsråden.

Store regnskogland har anslått at ulovlig hogst kan utgjøre opptil 50 til 85 prosent av avskogingen. Massive lovbrudd i form av bestikkelser, korrupsjon, falske hogsttillatelser og ulovlig omgjøring av skog til landbruksland er en alvorlig trussel mot verdens regnskoger. Tømmer som blir hugget ulovlig eksporteres i store mengder til blant annet asiatiske land og mye av fortjenesten havner i skatteparadiser. Det er anslått av verdien av verdens skogkriminalitet utgjør mellom 50 og 152 milliarder dollar i året, bare overgått av menneske-, våpen- og narkotikasmugling i verdi.

Avskoging har store konsekvenser ikke bare for klimaendringer, men også for urbefolkninger som bor i regnskogen og de mange plante og dyreartene som lever i verdens regnskoger.

Program LEAP – som står for "Program for støtte til lovhåndhevelse for å redusere tropisk avskoging" innebærer tett internasjonalt samarbeid mellom politi, tollvesen og påtalemyndigheter i samarbeidslandene. Arbeidet koordineres av Interpol, FNs kontor for narkotika og kriminalitet, og den norske organisasjonen RHIPTO, som har spesialisert seg på analyser av internasjonal kriminalitet.

Fordi den kriminelle aktiviteten bak ulovlig avskoging er svært sammensatt, er det et sterkt behov for en helhetlig rettshåndhevelse. Interpol har stor tro på dette initiativet. At Brasil de siste tiårene har greid å redusere avskogingen med over 70% er i stor grad takket være operasjoner mot skogkriminalitet ledet av føderalt politi.

- Miljøkriminalitet har økt mye i omfang de siste årene, og genererer milliarder i ulovlig fortjeneste for kriminelle som også er involvert i korrupsjon, hvitvasking av penger og andre former for menneskehandel, sier Interpols generalsekretær Jürgen Stock i en felles pressemelding.

- Beskyttelse av de verdifulle miljøressursene er vårt kollektive ansvar for fremtidige generasjoner. Det er viktig at avgjørende tiltak blir satt i verk, og dette prosjektet er en effektiv plattform for å forene innsatsen, sier Stock

En fersk INTERPOL-rapport konkluderte med at 84 prosent av de undersøkte landene rapporterte at miljøkriminalitet i stadig større grad assosiere med andre forbrytelser som korrupsjon, narkotikahandel og nettkriminalitet. Over 80 prosent av de undersøkte landene rapporterer nå at det har blitt en nasjonal prioritet å bekjempe miljøkriminalitet. Den nye satsingen vil derfor hjelpe FNs og INTERPOLS innsats for å bekjempe forbrytelser i konfliktland og organisert kriminalitet i bredere forstand. Ulovlig hogst fyrer også opp under nasjonale konflikter. For den internasjonale skogmafiaen og for militante grupper på jakt etter nye inntektskilder har dette blitt en ny og sikker inntektskilde med stor fortjeneste.

 

- UNODC legger stor vekt på å bekjempe grenseoverskridende organisert kriminalitet i alle sine former, sier UNODCs administrerende direktør Yury Fedotov. -Vi vil gi råd, veiledning, verktøy og opplæring i hvordan disse kriminelle kjedene fungerer, fra anslag mot ulovlig import og eksport gjennom støtte til etterforskning og rettsforfølgelse, til konfiskering av ulovlig tømmer, sier toppsjefen i UNODC, som er FNs organ for kamp mot narkotika og internasjonal kriminalitet.

-Vi vil bidra med et sterkt nettverk av fagfolk med dokumenterte erfaringer i å hjelpe landene til å sikre globale transporter og å frata kriminelle grupper ulovlig innhentede penger og utbytte av kriminalitet, sier Fedotov.

Den ulovlige avskoging er enorm. INTERPOL-operasjoner over flere år har resultert i beslag av over 1 million kubikkmeter ulovlig tømmer verdt over 1,5 milliarder USD i Latin-Amerika, Afrika og Asia. INTERPOL- og UNODC-opplæring av økonomiske etterforskere i Indonesia har resultert i avsløring av tømmerhandlere som mottok over 120 millioner USD på sine kontoer.

Den norske analyseorganisasjonen RHIPTO er den tredje aktøren i samarbeidet. RHIPTO har gjennom FNs sikkerhetsråd avslørt organisert kriminalitet som plyndrer naturressurser som tømmer, trekull og gull verd over 700 millioner dollar årlig i noen av verdens verste konfliktsoner. Avsløringene har ført til sterkere håndhevelse av lovene og aksjoner mot den illegale aktiviteten.

- Når vi vet at kriminelle handlinger og noen ganger til og med karteller ligger bak 50-90% av den tropiske avskoging, vet vi at de ikke vil gå vekk frivillig, sier Christian Nellemann, direktør på RHIPTO. Noen av disse gruppene har tidligere engasjert seg i narkotika eller kjempet i konflikter eller består av selskaper som opererer gjennom skall- og frontselskaper i skatteparadis, og også undergraver bærekraftig skogsrelaterte næringer i tropiske skogland og over hele verden.

De tre institusjonene vil samarbeide for å dele kapasiteter, nettverk og innsats, og støtter i fellesskap landene i Latin-Amerika og Sørøst-Asia for å styrke landets kapasitet og bygge opp nasjonale arbeidsstyrker som sørger for håndhevelse, etterforskning, påtalemyndighet og nødvendig innsats for å forhindre ulovlig avskoging, spore ulovlige forsendelser og gripe eiendeler. Dette arbeidet vil også gå hånd i hånd med mye større innsats for å bekjempe avskoging og sikre bærekraftig utvikling gjennom god praksis og frivillige partnerskapsavtaler.

Bakgrunnsinformasjon:

INTERPOL er verdens største internasjonale politiorganisasjon med 192 medlemsland. Organisasjonen samordner internasjonale politioperasjoner og sikrer at politi over hele verden har tilgang til de verktøyene og tjenestene som er nødvendige for å gjøre jobben effektivt.

UNODC -United Nations Office on Drugs and Crime er den viktigste organisasjonen I FN som jobber mot organisert kriminalitet, hvitvasking av penger, korrupsjon og opplæring av påtalemyndigheter, etterforskere og tollere medlemslandene. UNODC har hovedkontoret sitt i Wien, Østerrike, men har et stort nettverk av kontorer over hele verden.

RHIPTO-Norwegian Centre for Global Analyses er formelt anerkjent av FN som en samarbeidsorgan som jobber på tvers i FN-systemet med å gi informasjon og analyser om miljø- og økonomisk kriminalitet RHIPTO ble stiftet på bakgrunn av Sikkerhetsrådets resolusjon 2195 som ba medlemslandene styrke informasjons- og analysestøtten overfor FN.

RHIPTO har kontorer I Norge, London og Paris

LEAP-prosjektet er finansiert av NICFI/KOS – det norske klima- og skoginitiativet, som støtter globale tiltak for å redusere tropisk avskoging. Målet er å redusere utslippene av klimagasser fra avskoging og degradering av skog i utviklingsland, og bidra til bærekraftig utvikling. Klima- og skoginitiativet ble etablert I 2007 og er underlagt Klima- og miljødepartementet.

For mer informasjon ta kontakt med:

INTERPOL pressekontakt: press@interpol.int

RHIPTO-Norwegian Center for Global Analyses: Christian Nellemann, Executive Director, mobil +4793466713 /Pressekontakt: rhipto@rhipto.org

Klima- og miljødepartementet: Kommunikasjonsrådgiver: Snorre Tønset, mobile: +47 918 81 856, Snorre.Tonset@kld.dep.no