Historisk arkiv

Tiltak i kommunesektoren for å ta Norge ut av krisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen. – I den nye tiltakspakken foreslår regjeringen å bevilge 5,7 milliarder kroner til tiltak i kommunesektoren. Disse pengene kommer på toppen av de 10,8 milliarder kronene kommunesektoren allerede har fått som følge av koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

1,3 milliarder kroner er økning i rammetilskudd som blant annet går til kollektivtransport, og skjønnsmidler for å kompensere kommunene for smitteverntiltak. 4,4 milliarder kroner er øremerkede tilskudd til kommunesektoren som skal gå til å få fart på norsk økonomi igjen, blant annet gjennom vedlikeholdstiltak.

– Veien ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere. Det gjør vi ved å få folk tilbake i jobb over hele landet. Derfor foreslår vi blant annet å bevilge 600 millioner kroner til næringsutvikling i kommunene, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister (H).

2,5 milliarder kroner til vedlikehold i kommunene

Regjeringen foreslår å bruke 2,5 milliarder på vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene. Målet er å bidra til økt aktivitet og arbeid i kommunene. Pengene skal kun brukes på prosjekter som kan startes opp i løpet av året og som kommer i tillegg til prosjektene som allerede er vedtatt i de opprinnelige budsjettene. Tilskuddet fordeles til alle landets kommuner. To milliarder kroner fordeles etter innbyggertall og 0,5 milliarder kroner fordeles etter kommunenes andel av arbeidsledige

253,8 millioner kroner til vedlikehold av statlige eiendommer

Regjeringen foreslår å bruke 253,8 millioner kroner på vedlikehold av statens eiendommer. Målet er å øke aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen og i tillegg bidra til redusert vedlikeholdsbehov på statlige eiendommer og mer effektiv drift av eiendommene.

10 kommuner i Finnmark får økt mobilberedskap

Som en del av den tredje krisepakken i forbindelse med koronasituasjonen, foreslår regjeringen å bevilge 90 millioner kroner til utbygging av forsterket mobilberedskap til ti kommuner i Finnmark.

600 millioner til næringsutvikling i kommunene

Regjeringen vil sette av 600 millioner kroner til kommunale næringsfond. Her kan bedrifter søke om midler som kan få opp aktiviteten og skape nye arbeidsplasser i hele landet etter krisen.

20 millioner kroner til digitalisering av plan- og byggesaker

Regjeringen foreslår å bruke 20 millioner kroner på å digitalisere plan- og byggesaker. Målet er å ta i bruk kompetanse og ledig kapasitet i byggenæringen, og dermed bidra til økt aktivitet og lavere arbeidsledighet.

Regjeringen trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen.
– Veien ut av krisen handler om å skape flere jobber og få flere permitterte tilbake i jobb. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 20 millioner kroner til å digitalisere plan- og byggesaker ved å benytte ledig kapasitet i byggenæringen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Koronakrisen har ført til lavere aktivitet i bygge- og anleggsbransjen. Særlig prosjekteringsfagene opplever i dag lavere etterspørsel og permitteringer. 40 prosent av medlemsbedriftene som er tilknyttet Arkitektbedriftene rapporterer om at de har permittert ansatte.

Regjeringen foreslår å sette i gang tre ulike prosjekter som på hver sin måte vil bidra til raskere og mer digitale plan- og byggesaksprosesser. Prosjektene vil på kort sikt bidra til å forhindre at arbeidsplasser går tapt.

– Bygg- og anleggsnæringen har i flere år jobbet målrettet for å bli en mer digitale. Målet med disse pengene er å fremskynde og styrke innovasjonsarbeidet ved at vi utnytter ledige ressurser, sier Astrup.

Bevilgningen skal gå til tre delprosjekter for digitalisering av plan- og byggesaker:

  • Fellestjeneste PLAN er et pilotprosjekt for å utvikle digitale selvbetjeningsløsninger for arealplansaker.
  • Drømmeplan er en digital reguleringsplan som gir søkere enkelt svar på det som må avklares i en byggesak.
  • Fullverdige digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) av eksisterende bygg.

12 millioner kroner til bedre data om kyst og havner

Regjeringen foreslår å bruke 12 millioner kroner på fire tiltak gjennom Kartverket som vil gi bedre data om kyst og havner og bedre sjøsikkerhet. Midlene vil gå til kjøp av tjenester fra private selskaper som har ledig kapasitet.

Regjeringen trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen. – Veien ut av koronakrisen handler om å skape flere jobber, og få flere permitterte tilbake i jobb. Offshorebransjen er blant dem som sliter. Nå vil vi bruke ledig kapasitet til å få data om kyst og havner raskere ut til brukerne, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til fire tiltak gjennom Kartverket som vil gi bedre data om kyst og havner og bedre sjøsikkerhet. Midlene vil gå til kjøp av tjenester fra private selskaper som har ledig kapasitet.

– Ledige ingeniører kan bidra til å få sjøkart raskere ut til brukerne og digitalisere informasjon om havner, sier Astrup.

Selskaper som leverer tjenester til offshorenæringen skal leies inn for å bistå Kartverket med å lage sjøkart. Kartverket har en betydelig mengde innsamlede data fra sjømåling og behov for ressurser slik at dataene kan bearbeides til ferdige kart.

– Vi må bruke markedet til det markedet er best til. Derfor vil vi nyttiggjøre oss den kompetansen som finnes til å få løst viktige oppgaver langs kysten vår, sier Astrup.

600 millioner kroner til fylkeskommunene i kompensasjon for tapte billettinntekter

Den store nedgangen i antall passasjerer har gitt svikt i billettinntektene for de fylkeskommunale kollektivkollektivselskapene. Vi foreslår derfor å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med 600 millioner kroner.

400 millioner kroner til kommunene i kompensasjon for utgifter til smittevern

Regjeringen foreslår å bevilge 400 millioner kroner ekstra i skjønnstilskudd til kommunene, som skal dekke utgifter til smittevern. Fylkesmennene får ansvar for å fordele pengene videre til kommuner som har hatt spesielt store utgifter til smittevern i omsorgstjenesten, barnehagene eller skolene.

170 millioner kroner til fylkeskommunene i kompensasjon for økt lærlingtilskudd

Regjeringen foreslår å øke lærlingtilskuddet for høsten 2020, og vil derfor kompensere fylkeskommunene med 170 millioner kroner for dette.

Lenke til proposisjon