Historisk arkiv

Flere utleieboliger for vanskeligstilte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- I Norge bor de aller fleste av oss svært godt. Da er det ekstra vanskelig for dem som faller utenfor, særlig for vanskeligstilte barnefamilier som bor i uegnede boliger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å øke satsingen på utleieboliger med ytterligere 200 boliger i 2015.

Kommunene tilbyr utleieboliger til vanskeligstilte som har problemer med å komme inn i det ordinære leiemarkedet for boliger, blant andre fattige barnefamilier, flyktninger, og personer med rusproblemer, psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelser. Mange kommuner disponerer for få egnede utleieboliger. 

- En god bolig er et viktig grunnlag for å komme i jobb, starte på studier eller komme seg ut av en vanskelig livsssituasjon. Derfor er utleieboliger et av de viktigste boligsosiale tiltakene våre, sier Sanner

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen å øke tilsagnsrammen for tilskudd til utleieboliger med 111,1 millioner kroner til 813,5 millioner kroner. Dermed kan det gis tilsagn til om lag 200 flere utleieboliger, totalt omlag 1400 utleieboliger i år. Forslaget innebærer at bevilgningen på posten øker med 50 millioner kroner i 2015.

- Flere utleieboliger vil både gi barn i fattige familier et bedre utgangspunkt og sette kommunene i stand til å ta i mot flere flyktninger som har fått innvilget opphold. Derfor har vi trappet opp satsingen på utleieboliger betydelig, sier Sanner.

Dersom Stortinget vedtar økningen, vil satsingen på utleieboliger være økt fra om lag 1000 utleieboliger per år i 2013 til 1400 i 2015.

Forslaget støtter opp om Regjeringens nye strategi mot barnefattigdom og den nasjonale boligsosiale strategien Bolig for velferd (2014-2020), der tiltak rettet mot barnefamilier og unge er prioritert.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00.