Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

1,2 milliarder kroner til digitalisering, digitaliseringsgevinster tilbake til statskassa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Digitalisering er viktig i arbeidet med å fornye og forenkle offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,2 milliarder kroner til nye IKT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2017. Samtidig foreslår regjeringen å hente ut gevinster som følger av innføringen av digital post i staten.

– Digitaliseringsmilliarden skal bidra til en mer effektiv og åpen forvaltning og gode og brukerrettede tjenester til innbyggerne og næringsliv, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Henter ut effektiviseringsgevinster

Med den nye IKT-politikken som ble lagt frem i vår varslet regjeringen at den vil stille strengere krav til IKT-investeringene i statlig sektor. Investeringer i IKT skal gi reelle gevinster i form av effektivitet og bedre kvalitet.

Statlige virksomheter skal i løpet av 2016 ta i bruk digital postkasse. Når brev til innbyggere og næringsliv digitaliseres betyr det en innsparing på flere hundre millioner kroner bare i portoutgifter. Regjeringen foreslår i 2017 å realisere deler av disse gevinstene ved å kutte 196,3 millioner kroner i statlige virksomheters driftsbudsjetter.

– Norge er i en krevende omstilling. Fjerner vi unødig administrasjon og kostnader frigjør vi ressurser til de viktige oppgavene. Gevinstene ved å investere i digitalisering kan vi nå bruke på andre formål som bedre skole, helse og mer politi, sier Sanner.

Regjeringen vil styrke finansieringsordningen for små og mellomstore IKT-prosjekter. Ordningen, som ble opprettet 1. januar i år, gjør det mulig å få finansiert små prosjekter raskere. Ordningen innebærer også at statlige virksomheter forplikter seg til å realisere effektiviseringsgevinstene. I forslag til budsjett økes den samlede rammen for ordningen fra 105 millioner kroner i 2016 til 112,5 millioner kroner i 2017.

Brukerne i sentrum

Regjeringen vil utvikle en offentlig sektor som tar utgangspunkt i brukernes behov når tjenestene utvikles. Regjeringen foreslår derfor å videreføre en toårig prøveordning som skal stimulere til innovasjon i offentlig sektor med tjenestedesign, systematisk gevinstrealisering og endringsledelse som metoder. Ordningen har en årlig ramme på fem millioner kroner og forvaltes av Direktoratet for forvaltning og IKT.  

– Offentlige tjenestetilbydere må sette brukerne i sentrum. Ullevål universitetssykehus kuttet ned ventetiden for diagnostisering av brystkreft fra tre måneder til en uke uten å øke kostnadene. Med kreativitet, nye metoder og innbyggernes beste for øyet kan vi forbedre tjenestene, sier Sanner.

Innbyggerne skal bli mer digitale

Regjeringen trapper opp arbeidet mot digitale skiller i befolkningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått en intensjonsavtale med KS om opprettelse av kommunale veiledningstilbud som skal hjelpe innbyggerne å bruke internett og ta i bruk digitale tjenester. Et tilskudd på to millioner kroner skal bidra til at alle landets kommuner har et veiledningstilbud for innbyggere som trenger hjelp til å komme seg på nett, og bruke digitale tjenester.

Regjeringen foreslår også driftstilskudd på 3,45 millioner kroner til Seniornett Norge, som arbeider for å styrke den digitale kompetansen blant eldre gjennom opplærings- og informasjonstiltak.

IKT-budsjettet foreslår flere satsinger som skal forenkle arbeidet i staten og gjøre hverdagen enklere for innbyggere og næringsliv:

  • 20 millioner kroner foreslås bevilget til utvikling av elektronisk helsekort for gravide. Dagens helsekort skrives for hånd, og gravide må ha helsekortet med på alle møter med helsetjenesten. Elektronisk helsekort vil gjøre hverdagen enklere for tusenvis av gravide og fødende hvert år.
  • 356,5 millioner kroner foreslås til åtte nye IKT-prosjekter i flere deler av justissektoren. Det skal lages en løsning for digital kommunikasjon mellom politi, påtalemyndigheter, domstolene og kriminalomsorgen. PST og Domstoladministrasjonen skal få nye saksbehandlingssystem. Flere IKT- prosjekter igangsettes i utlendingsforvaltningen for raskere og mer effektiv asylsaksbehandling og bedre kontroll over personer som kommer inn og oppholder seg i riket.
  • 42 millioner kroner foreslås til digitalisering av lån og tilskuddsordninger i Husbanken og modernisering av Husbankens lånesystemer. Husbanken forvalter mange boligsosiale ordninger som kommunene bruker og der innbyggerne må legge ved mye dokumentasjon. Ved å lage digitale søknadsordninger kan både innbyggere og kommunene spare tid og penger.
  • 440 millioner kroner foreslås til IKT-modernisering i NAV. Midlene skal gå til utvikling av IKT-løsning for saksbehandling av søknader om foreldrepenger og engangsstønad.
  • 172 millioner kroner foreslås til modernisering av saksbehandlingssystemene i Brønnøysundregistrene. Prosjektet omfatter ny teknologisk plattform og digitale løsninger for dialog med brukerne av 18 nasjonale registre.
  • Hvert år behandles i underkant av 100 000 byggesøknader i kommunene og arbeidet foregår i hovedsak på papir.  Regjeringen vil etablere en nasjonal digital fellestjeneste for byggesaker i 2017. Tjenesten vil legge til rette for flere korrekte og fullstendige byggesøknader, økt likebehandling og høyere effektivitet i kommunenes saksbehandling.
  • 31 millioner kroner foreslås til norsk deltagelse i EU-programmene CEF Digital og ISA2. Norsk deltagelse i EUs digitale satsing gjør det enklere for norske innbyggere å forholde seg til utenlandske myndigheter eller offentlige tjenester, og er en forenkling for norske bedrifter. Deltagelse gjør det mulig å dele informasjon mellom ulike lands innbyggere, bedrifter og myndigheter trygt.
  • 7,8 millioner kroner foreslås til å ferdigstille og drifte ny løsning for Offentlig elektronisk postjournal som er statsforvaltningens felles publiseringstjeneste på internett. Den nye løsningen eInnsyn er et viktig felles tiltak på tvers av myndighetsorganene for å bidra til økt åpenhet og gjennomføring av offentlighetsprinsippet i forvaltningen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.