Historisk arkiv

Historisk arkiv

Styrker finansieringen av statlige IKT-prosjekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke rammen for finansiering av IKT-prosjekter fra 75 til 105 millioner kroner i 2016. – Vi er godt i gang med å fornye og forenkle offentlig sektor. Vi trenger et taktskifte i digitaliseringen og her er medfinansieringsordningen et viktig tiltak, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

En ny medfinansieringsordning for IKT-prosjekter som ble innført 1. januar 2016, skal styrke finansiering og gi økt gjennomføring av små og mellomstore IKT-prosjekter i staten.

- Den nye finansieringsordningen for IKT-prosjekter er en suksess.Vi gjennomfører flere mindre prosjekter med stor lønnsomhet og liten risiko. Samtidig stiller vi større krav til gjennomføring av prosjektene slik at prosjektene gir bedre tjenester for innbyggere og næringsliv og en bedre og mer effektiv forvaltning, sier Sanner. 

Direktoratet for forvaltning og IKT forvalter ordningen, og har mottatt 44 søknader fra 36 virksomheter. Så langt har åtte prosjekter fått tilsagn om støtte. Disse har en samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet på om lag 3,8 milliarder kroner.

- Antallet og kvaliteten på søknadene og de antatt store gevinstene viser at vi har satt i gang noe riktig og svært spennende, sier Sanner. - Nå setter Difi i gang med å plukke ut flere prosjekter som gir store gevinster. Gode prosjekter er det mange av i søknadsbunken som kom inn, sier Sanner.

Regjeringens forslag innebærer at bevilgningen øker med 10 millioner kroner i 2016 og at tilsagnsfullmakten økes med 20 millioner, totalt 30 millioner. Prosjektene anbefales å bruke det nye digitaliseringsrådet som rådgivere og kvalitetsikrere.

Siden 1. januar har regjeringen innført flere nye virkemidler som skal styrke finansiering, gjennomføring og realisering av gevinster av IKT-prosjekter i staten. Retningskiftet er lagt frem i form av en stortingsmelding om IKT-politikken, Digital agenda for Norge.