Historisk arkiv

Foreslår å gi kommunene 1 til 2 milliarder mer i frie inntekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektoren har et godt økonomisk grunnlag, og har de siste årene hatt gode driftsresultat. Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. – Kommunene vil også neste år kunne fortsette sitt gode arbeid innenfor skole, eldreomsorg, psykisk helse og rus, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det går godt i Norge. Norsk økonomi vokser, arbeidsledigheten er lav og vi skaper flere jobber.

– Siden regjeringsskiftet i 2013 har kommunesektorens frie inntekter økt med om lag 30 milliarder kroner, og også i 2020 legger vi opp til en vekst i de frie inntektene, slik at kommunene kan fortsette å gi gode tjenester til innbyggerne, sier Mæland.

Kommunalministeren legger i dag fram regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2020. Veksten i kommunesektorens frie inntekter foreslås til mellom 1,0 og 2,0 milliarder kroner, der 1 - 2 milliarder går til kommunene og -200 til 100 millioner kroner går til fylkeskommunene. Veksten må sees i lys av at demografi- og pensjonskostnadene er lavere enn den har vært på lenge.

− På samme måte som vi bruker mer penger i dårlige tider, skal vi holde igjen med offentlig pengebruk når økonomien vokser. Det får også konsekvenser for de økonomiske rammene for kommunesektoren, sier Mæland.

Antatte demografikostnader fordeler seg ujevnt mellom kommunene og fylkeskommunene. Dette gjenspeiles også i veksten i frie inntekter. Kommunene forventes å få en vekst i demografikostnadene på om lag 1,3 milliarder kroner neste år, mens fylkeskommunene anslås å få en nedgang i demografiutgiftene på om lag 400 millioner kroner.

Kommunesektoren har de siste årene hatt gode driftsresultat. Antall kommuner i ROBEK vil trolig gå ned til 10 kommuner i løpet av 2019, noe som er historisk lavt. Den viktigste årsaken er høye inntekter, men kommunene har også gjort en god jobb for å omstille økonomien.

Det er viktig at kommunene fortsetter å prioritere innovasjonsarbeidet, og at de jobber kontinuerlig med å fornye og forbedre tjenestene.

– Gjennom å tenke nytt og jobbe smartere kan kommunesektoren frigjøre ressurser som kan brukes til bedre skoler, et styrket tjenestetilbud innenfor rus og psykisk helse, og økt kvalitet i eldreomsorgen, sier Monica Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00