Historisk arkiv

Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn – informasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hverdagen vår blir stadig mer digital. Vi ferdes på digitale plattformer hver dag. Den norske regjeringen er derfor opptatt av at samer skal kunne bruke språkene sine på digitale flater uten hindringer. Det er viktig for hver enkelt språkbruker, men også for at språkene overlever. Digitaliseringstiltak for samiske språk kan dessuten gi den samiske befolkningen mer likestilte tilbud og bedre service i møte med det offentlige.

Fordi regjeringen ser betydningen av digitalisering for bruken av de samiske språkene, la vi fram Melding til Stortinget om samisk språk, kultur og samfunnsliv med tema digitalisering i august i år.

Vi fra myndighetenes side ønsker å bidra til at samisk kan brukes digitalt. I 2010 etablerte vi i Norge en språkbank i Nasjonalbiblioteket som inneholder store mengder tekst- og taledata som kan brukes til utvikling av språkteknologi. De siste to årene er satsingen trappet opp. Nasjonalbiblioteket og Språkrådet har også sørget for tettere dialog med IKT-bransjen.

De siste årene er det gjort et stort arbeid innenfor samisk språkteknologi. Regjeringen finansierer arbeidet som Divvun ved Universitetet i Tromsø gjør for å utvikle digitale verktøy for samiske språk. Det er utviklet ordbøker, stave- og retteprogrammer, grammatikkontroller og tastaturløsninger med samiske særtegn til bruk for PC og mobil.  Alle retteprogrammer og tastatur har åpen kildekode. De er altså fritt tilgjengelige.

Men utfordringen er å få enkel tilgang til alle de gode verktøyene som er utviklet for de samiske språkene. I dag må programmene for samisk språk, for eksempel tastatur og retteprogrammer, lastes ned av hver enkeltbruker. Det er unødvendig komplisert for brukerne. Det er også vanskelig for samisklærere og samiske elever i skolen.

De små språkene har ofte for få brukere til at de vil være økonomisk lønnsomme for teknologigigantene. Så langt har ikke derfor ikke store IT-selskapene åpnet for at verktøyene for samiske språk, og andre minoritetsspråk i verden, kan tilbys som standard programvare.

Men det språklige mangfoldet har stor verdi for oss som samfunn, og ikke minst for brukerne. Språk er en viktig del av vår identitet. Vi som myndigheter må derfor arbeide mot språklig ensretting på digitale plattformer, i et samarbeid med kommersielle aktører.

Som ledd i oppfølgingen av digitaliseringsmeldingen og språkpolitikken vil jeg derfor ha dialog med de store aktørene i teknologibransjen. Sammen med den norske kulturministeren har jeg allerede skrevet en kronikk og hatt et møte med Microsoft. Jeg vil fortsette dette arbeidet.

Grunnen til at jeg løfter temaet i dag, er at dette er en sak der et nordisk samarbeid vil være verdifullt og gi oss større gjennomslagskraft.  For eksempel kan Sametingene og regjeringene sammen ta initiativ til møter og dialog med store selskaper. Vi kan også benytte oss av hverandres teknologi og dele erfaringer.

Jeg håper derfor vi kan få til et godt nordisk samarbeid for å legge til rette for bruk av samiske språk på digitale flater.