Historisk arkiv

Tilskudd til tros og livssynssamfunn utenom Den norske kirke - Lovforslag på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Den norske kirkes utskilling fra staten 1. januar 2017 medfører enkelte endringer i statens økonomiske overføringer til Den norske kirke.

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke har et lovmessig krav på tilskudd fra staten som om lag svarer til statens bevilgninger til Den norske kirke, regnet per medlem.

Departementet mener enkelte av de budsjettendringene for Den norske kirke som følger av utskillingen, ikke skal medregnes i grunnlaget for tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn. Lovforslag om dette er sendt på høring i dag.