Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Investeringstilskudd til Orkla industrimuseum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår investeringstilskudd på 35 millioner kroner til Orkla industrimuseum ved Museene i Sør-Trøndelag fra ordningen om Nasjonale kulturbygg. 5 millioner foreslås bevilget i 2018. Prosjektet skal sikre gode lokaler for bevaring og formidling av viktige tekniske og industrielle kulturminner.

Orkla industrimuseum er en formidlingsarena ved Museene i Sør-Trøndelag og ligger på Løkken Verk i Meldal. Museet forvalter viktige tekniske og industrielle kulturminner knyttet til bergverksdriften i Norge, blant annet Thamshavnbanen.

– Orkla industrimuseum er en viktig arena for å formidle industrihistorie i Orkdal og Meldal, og jeg er svært glad for at vi får til dette. Med investeringstilskudd på 35 millioner kroner dekker staten en tredel av kostnaden for prosjektet. Orkla industrimuseum forvalter en viktig del av den norske kulturarven og historien om Norge som et industrisamfunn – en historie vi skal ta vare på, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Orkla Industrimuseum formidler den viktige bergverksdriften som pågikk der fra slutten av 1600-tallet. Museet forvalter viktige tekniske og industrielle kulturminner, deriblant Gammelgruva og Thamshavnbanen. Thamshavnbanen var i drift fra 1908 til 1974 og er den eldste elektriske jernbanen i verden som er drevet med en énfaset høyspent vekselstrøm og som fremdeles er operativ. Det setter den i en særstilling blant museumsjernbaner, også internasjonalt. Det har lenge vært et påtrengende behov for ny vognhall og verksted for å sikre forsvarlig oppbevaring av lokomotiver, passasjer- og kisvogner fra hele banens driftstid.

– Det nedlegges en betydelig frivillig innsats med teknisk vedlikehold av jernbanemateriellet. Ny vognhall og verksted vil bedre arbeidsforholdene for de frivillige, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Museet trenger også nye utstillings- og formidlingslokaler med nødvendig publikumsareal. Disse behovene blir nå innfridd gjennom oppføringen av et nytt museumsbygg på området. Tiltaket vil også bidra til å løfte Trøndelag som turistregion.