Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 varsler regjeringen at den tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter.

- Vi ser at innføringen av merverdiavgiftsfritak for de elektroniske nyhetsmediene har hatt ønsket effekt. Derfor mener regjeringen det er riktig å fjerne forskjellsbehandlingen på journalistikken som er produsert i tidsskrifter, sier kulturminister Trine Skei Grande.

- Vi har et stort mangfold av tidsskrifter og fagpresse i Norge, som innenfor hver sin nisje spiller en viktig rolle i å formidle informasjon og fremme debatt. Dessuten spiller de samlet sett en stor rolle i demokratiet vårt. Avgiftsmessig forskjellsbehandling kan hemme modernisering og digital utvikling, fortsetter statsråden.

Omsetning av elektroniske nyhetstjenester er fritatt for merverdiavgift iht. merverdiavgiftsloven § 6-2. Bestemmelsen trådte i kraft 1. mars 2016. Formålet var i hovedsak å sikre likebehandling av aviser uavhengig av distribusjonsteknologi. Fritaket er derfor avgrenset i tråd med fritaket for papiraviser, noe som innebærer at tidsskrifter faller utenfor.

Tidsskrifter (på papir) har nullsats etter en egen bestemmelse i merverdiavgiftsloven § 6-3. Denne fritar tidsskrifter som "hovedsakelig omsettes til faste abonnenter eller … foreningsmedlemmer", samt tidsskrift med "overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold". Fritaket er ikke gjort teknologiuavhengig på samme måte som fritaket for aviser. Den konkrete utformingen av regelverket må utredes nærmere av Finansdepartementet i samråd med Kulturdepartementet.