Historisk arkiv

165 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen fordeler 165 millioner kroner til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren. Bevilgningen er en del av de totalt 1,065 milliarder kronene bevilget til stimulerings- og kompensasjonsordninger for første halvår 2021.

– Disse pengene går til målrettede tiltak rettet mot aktører, utøvere og virksomheter i kultursektoren som er hardt rammet av koronapandemien, og jeg er glad for at vi har funnet rom til å fordele midler til aktører som ikke i tilstrekkelig grad treffes av de øvrige midlertidige koronastøtteordningene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Midlene fordeles til tiltak og ordninger innenfor filmfeltet, det visuelle kunstfeltet, Norsk kulturråd, og som kompensasjon til rettighetshavere for bortfall av vederlagsinntekter i 2020.

De 165 millioner kronene til eksisterende virkemiddelapparat fordeles slik:

  • 50 mill. kr til Norsk kulturråd, fordelt på 30 mill. kroner til Norsk kulturfond, 10 mill. kroner til Fond for lyd og bilde og 10 mill. kroner til næringsutviklingsordningen 
  • 10 mill. kroner til KORO
  • 15 mill. kroner til innkjøp av kunst ved 15 museer
  • 3 mill. kroner til utstillingshonorar
  • 5 mill. kroner til formidling av kunst i regionene, Regionale prosjektmidler, forvaltet av Kunstsentrene i Norge
  • 40 mill. kroner bevilges til NFI og fordeles på ordninger i Norsk filmfond, herunder midler som skal bidra til at flere norske prosjekter kan gjennomføre innspilling i Norge
  • 2 mill. kroner bevilges til ISFI og øremerkes stimuleringstilskudd til samiske spillefilmer 
  • Inntil 40 mill. kroner til rettighetshaverorganisasjoner (TONO og Gramo)

– Koronasituasjonen er fremdeles svært krevende, men ved å styrke tiltak og ordninger i det eksisterende virkemiddelapparatet, bidrar regjeringen også til å stimulere og kompensere aktører og virksomheter som holder hjulene i gang, sier kultur og likestillingsministeren.

– Jeg er også glad for at vi får kompensert deler av tapet rettighetshavere har hatt i 2020 som følge av bortfallet av vederlagsinntekter, og vil takke de kollektive forvaltningsorganisasjonene for god dialog, avslutter Raja.

Oversikt over stimuleringsmidler til visuell kunst – våren 2021 (.pdf)