Historisk arkiv

Arbeidsgrupperapport om miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken avgitt i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En sammensatt arbeidsgruppe leverte i dag sin rapport ”Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken”. Den tar for seg virkemidlene i Miljøprogram i jordbruket til jordbruksoppgjøret 2015.

I dag ble rapporten ”Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken” avgitt. Her skulle virkemidlene i Miljøprogram i jordbruket til jordbruksoppgjøret 2015 utredes, med sikte på å oppnå bedre måloppnåelse for miljø, forenklinger for næring og forvaltning, reduksjon i antall støtteordninger, og økt effekt av formålene ved bruk av virkemidlene. Rapporten er avgitt av en partssammensatt arbeidsgruppe som ble satt ned etter Jordbruksoppgjøret 2014. 

Forsidebilde rapport: Bildene er fra 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Foto: Ragna Gunn Bye, Nono Dimby, Leif Hauge, Ragnhild Hoel, Jørn Jensen, Synnøve Kløve-Graue, Ronny Meyer, Terje Nystadbakk, Oskar Puschmann, Yngve Rekdal, Turid Rikheim, Aril Røttum og Erik Stenvik.

Arbeidsgruppen har bestått av to representanter fra Landbruks- og matdepartementet, en representant fra Klima- og miljødepartementet, en representant fra Finansdepartementet, to representanter fra Norges Bondelag, og to representanter fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Landbruks- og matdepartementet har ledet gruppen, og sekretariatet har bestått av Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet, med ressurspersoner fra Riksantikvaren og Landbruks- og matdepartementet.   

I rapporten er bakgrunn og rammer for miljøvirkemidlene i jordbruket, og gjeldende miljømål og tilstand, beskrevet. Videre er det gjort en gjennomgang av miljøvirkemidlene under Miljøprogram i jordbruket, med tanke på måloppnåelse og effekt. Virkemidlene er gjennomgått både enkeltvis og i sammenheng. Gjennomgangen viser at graden av måloppnåelse varierer, og at virkemidlene i stor grad gjenspeiler avveininger mellom målretting og forenkling, der virkemidlene er ment å utfylle og balansere hverandre. Samtidig er det er potensiale for økt målretting og forenklinger i virkemidlene. 

Anbefalinger

Arbeidsgruppen mener det er behov for å gjøre enkelte endringer i gjeldende virkemidler, som på kort sikt vil kunne bidra til forenklinger, færre støtteordninger og bedre målretting. Videre ser arbeidsgruppen at det kan være nødvendig å gjøre mer omfattende endringer i gjeldende virkemiddelsystem på lengre sikt. Det blir derfor anbefalt to løsninger, én på kort og én på lang sikt. 

Mer informasjon om arbeidsgruppens anbefalinger finnes i kapitel 6 og 7 i rapporten.