Historisk arkiv

RNB: Norges første dyrepolitiprosjekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Regjeringen foreslår å bevilge tre millioner kroner til oppstart av et samarbeidsprosjektet mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet for å styrke arbeidet mot dyrevelferdskriminalitet.

- Prosjektet innebærer at vi kan få straffet og dømt flere som begår kriminalitet mot dyr, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – Dette kan også forebygge vold og overgrep mot mennesker. Noen av de som utøver vold mot dyr kan også utøve vold mot barn, partner og andre uskyldige, sier Listhaug. 

Det viktigste tiltaket er et pilotprosjekt, som blir lagt til Sør-Trøndelag politidistrikt. Dette prosjektet får en egen dyrekrimgruppe med dedikerte personer som skal styrke Politiets kamp mot dyrekrim uten at det går på bekostning av annet politiarbeid. Regionens Mattilsyn oppretter et eget krimteam, som skal samarbeide med Politiets dyrekrimgruppe.  

På sentralt hold er det inngått en forpliktende samarbeidsavtale mellom Mattilsynet og Politiet for styrket samarbeid mot dyrevelferdskriminalitet. 

Norsk institutt for bioøkonomi

I revidert nasjonalbudsjett følger regjeringen opp beslutningen om å opprette Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fra 1. juli 2015.  Det nye instituttet overtar oppgaver og ansatte fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. NIBIO blir Norges største tverrfaglige forskningsinstitutt innen landbruk og miljø, og blant de aller største forskningsinstituttene i landet. I revidert budsjett følges dette  opp med å etablere hensiktsmessige og oversiktlige budsjettløsninger. 

- Regjeringen har store ambisjoner for det nye instituttet og dets sentrale rolle i å videreutvikle bioøkonomien i grønn sektor, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – I løpet av vinteren og våren er det gjort et godt arbeid i de berørte instituttene og i interimsstyret for å etablere det nye instituttet fra 1. juli, sier Listhaug. 

Statens naturskadefond

Flere store naturskadehendelser de siste årene fører til økte utbetalinger over Statens naturskadefond. På bakgrunn av nye prognoser foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med 10,6 millioner kroner til 171,8 millioner kroner.