Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fredag 9. oktober undertegnet Norge og Russland fiskeriavtalen for 2016 i Astrakhan, Russland. Avtalen innebærer en torskekvote på 894 000 tonn i Barentshavet. Det blir ikke åpnet for noe kommersielt loddefiske i 2016.

- Jeg er svært tilfreds med at Norge og Russland har lykkes med å komme frem til en god løsning for 2016. Det vil fortsatt sikre bærekraftig forvaltning av våre felles bestander, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Torskebestanden er fortsatt på et høyt nivå. Totalkvoten for torsk for 2016 ble satt noe høyere enn forvaltningsregelen fordi blant annet loddebestanden som torskens viktigste føde er på et lavt nivå. Det var derfor også enighet om å be ICES (Det internasjonale havforskningsråd) teste sammenhengene mellom høy torskebestand og lav loddebestand i forbindelse med revisjonen av forvaltningsreglene på torsk, hyse og lodde.

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2016 settes til 894 000 tonn. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2016 vil være 401 240 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 244 000 tonn for 2016, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske hysekvoten vil med dette være på 118 700 tonn, inkludert forskningskvoten.

På grunn av lav gytebestand ble det besluttet å ikke åpne for kommersielt loddefiske i 2016.

Totalkvoten for blåkveite i 2016 er fastsatt til 22 000 tonn. Dette er en økning på 3 000 tonn fra i fjor.

Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 30 000 tonn for 2016. Det er en videreføring av årets kvote.

Norge og Russland ble enige om gjensidig adgang for hverandres fiskefartøy for fangst av snøkrabbe på norsk og russisk kontinentalsokkel i Smutthullet.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2016.

PROTOKOLL fra den 45.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg:

VEDLEGG 1a: Delegasjonsliste Norge, på den 45. sesjon i
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

VEDLEGG 1b: Russiske deltakere på den 45. sesjon i
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

VEDLEGG 2 - Dagsorden for 45. sesjon i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, Astrakhan, 6.-9. oktober 2015

VEDLEGG 3 - Oversikt over fordelingen av kvoter mellom Norge, Russland og tredjeland (i tonn) i 2016

VEDLEGG 4 - Fordeling av tredjelandskvoten av torsk, hyse, blåkveite og uer i 2016 (i tonn)

VEDLEGG 5 - Kvoter i 2016 for gjensidig fangst av torsk, hyse, lodde, blåkveite og uer for Norge og Russland i de to lands økonomiske soner (i tonn)

VEDLEGG 6 - Kvoter (kvanta) til Russland i Norges økonomiske sone og til Norge i Russlands økonomiske sone (i tonn) i 2016

VEDLEGG 7 - Tekniske reguleringstiltak og felles omregningsfaktorer for fiskeprodukter

VEDLEGG 8 - Report of the Working Group on Seals

VEDLEGG 9 - Protokoll fra møtet i Det permanente utvalg (DPU) for forvaltnings- og kontrollspørsmål på fiskerisektoren i Murmansk, 8. - 10. september 2015

VEDLEGG 10 - Joint Russion-Norwegian scientific research programme on living marine resources in 2016

VEDLEGG 11 - Kontrolltiltak

VEDLEGG 12 - Forvaltningsregler for torsk, hyse og lodde

VEDLEGG 13a - Norsk statistikk 2014 

VEDLEGG 13b - Russisk statistikk 2013 

VEDLEGG 14 - Nye omforente statistikkskjemaer

VEDLEGG 15 - Norsk-russisk midlertidig forenklet ordning for utstedelse av lisenser for hverandres fiskefartøy

VEDLEGG 16 - Fangstdagbokskjema

VEDLEGG 17 - Fangstdagbokskjema for russiske fartøy

VEDLEGG 18 - Metode for en samlet analyse av satellitsporingsdata og informasjon om transport og landinger av fiskeprodukter av torsk og hyse

VEDLEGG 19 - Forespørsel til ICES om revisjon av forvaltningsreglene på torsk, hyse og lodde