Historisk arkiv

Ny maritim strategi:

Vil styrke maritim konkurransekraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Flere skip som seiler under norsk flagg, grønnere skipsfart, og mer forskning, innovasjon og samarbeid blant bedriftene som lever av havet er noen av grepene i ny strategi.

- Den maritime næringen er en viktig drivkraft i norsk økonomi. Vi har store muligheter i, på og under havet, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen la i dag frem regjeringens maritime strategi Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid.

Nett-tv Vil styrke maritim konkurransekraft

Se sendingen her

Se sendingen her

 - Regjeringen har fra dag én jobbet for å styrke konkurransekraften til de maritime bedriftene. Nå kommer vi med flere tiltak som skal sørge for at maritim næring fortsatt kan hevde seg i verdenstoppen, sier finansminister Siv Jensen.

Norge er en av verdens største sjøfartsnasjoner. Den maritime næringen skaper verdier for om lag 175 milliarder kroner, og gir arbeid til rundt 112 000 mennesker.

Samtidig seiler færre skip med norsk flagg. Lavere oljepris og svakere etterspørselen fra petroleumssektoren påvirker også den maritime offshore- og leverandørindustrien.

- For å sikre at Norge også i fremtida skal være en verdensledende maritim nasjon, må vi sørge for at næringen har konkurransedyktige rammebetingelser. Regjeringen vil legge til rette for nødvendig omstilling.  Vi skal også stimulere til økt samhandling mellom maritim næring, sjømat-  og olje- og gassnæringene, sier Mæland.

Last ned strategien (pdf-format)

Hovedpunktene i strategien:

Tilskuddsordningen skal styrkes. Ordningen er en forutsetning for å sikre tilstrekkelig tilgang på norsk operativ maritim kompetanse.

 • Regjeringen forslår å oppheve grensen for maksimal utbetaling i tilskuddsordningen for NOR-skip i kystfart og utenriksfart, og for kystruten Bergen-Kirkenes.
 • I tillegg foreslås seilskip over 498 bruttotonn i en tilsvarende tilskuddsordning som kystruten Bergen-Kirkenes.
 • Regjeringen vil etablere en tilskuddsordning tilpasset NIS, som erstatter dagens refusjonsordning med tilskudd fra første sjømann.
 • I tillegg foreslås tilskuddsordninger for konstruksjonsskip og utenriksferger i NIS

Myker opp begrensningene i fartsområde

 • I strategien åpner regjeringen for at flere skip kan være registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).
 • Regjeringen foreslår en begrenset åpning for utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden, NIS-skip som driver frakt mellom norske og europeiske havner og konstruksjonsskip i NIS på norsk sokkel.

Kunnskap og kompetanse

 • Det maritime samarbeidsprosjektet Markom 2020 skal videreføres og utvikles.
 • Regjeringen vil også gi flere rekrutteringsstillinger til den maritime næringen og vurdere å styrke bevilgningen til utstyr i maritim utdanning.

Miljø

Regjeringen vil:

 • Innlede forhandlinger om videreføring av NOx-avtalen etter 2017.
 • Stille krav til teknologi for lavutslipp og nullutslipp i fergeanbud.
 • Stimulere til overføring av gods fra veg til sjø.
 • Vurdere innføring av en midlertidig vrakpantordning for norskregistrerte skip for å heve miljøstandarden i flåten.
 • Lage en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner.

Last ned strategien (pdf-format)