Historisk arkiv

Videreføring av tiltaksmidler til petroleumsforskning – DEMO 2000

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår å videreføre en økt bevilgning på 100 millioner kroner til DEMO 2000 over Olje- og energidepartementets budsjett. Dette gir en total bevilgning til programmet gjennom Forskningsrådet på 170 millioner kroner.

DEMO 2000 er rettet mot leverandørindustrien og støtter utvikling og demonstrasjon av teknologi på norsk sokkel som skal bidra til å redusere kostnader og øke effektiviteten. Bevilgningen er ett av flere tiltak fra regjeringen for å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i denne sektoren. Samtidig bidrar DEMO 2000 til energieffektivitet og reduserte utslipp i petroleumsvirksomheten.

- Videreføringen av tiltakspakken bidrar til økt sysselsetting og verdiskaping, samtidig som næringen får sjansen til å utvikle og teste nye kostnadseffektive løsninger. Dette vil på sikt gi bedre lønnsomhet på norsk sokkel også med lave oljepriser. DEMO 2000 bidrar også til å ta vare på kompetanse i leverandørindustrien, som opplever et krevende marked, sier olje- og energiminister Tord Lien.

DEMO 2000 støtter prosjekter som tester ny teknologi på norsk sokkel med inntil 25 prosent av relevante kostnader, og er et viktig virkemiddel for å introdusere nye løsninger på markedet. På lengre sikt er programmet med på å styrke norsk leverandørindustris konkurransekraft internasjonalt. Siden prosjektene som finansieres settes raskt i gang får DEMO 2000 en rask sysselsettingseffekt. Å opprettholde bevilgningen til DEMO 2000 på et høyt nivå er et målrettet tiltak som vil dempe nedgangen i sysselsettingen og ta vare på viktig kompetanse som er i bransjen. Midlene skal være utløsende, bidra til å forsterke næringslivets egen satsing på å utvikle ny teknologi og gå til prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte.