Historisk arkiv

Utlysning av 25. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av 25. konsesjonsrunde. Runden omfatter ni områder, fordelt på åtte i Barentshavet og ett i Norskehavet. Departementet tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser andre kvartal 2021.

25. konsesjonsrunde

- Om lag 200 000 personer er sysselsatte enten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Norge. Nye funn er avgjørende for den videre aktiviteten for å skape ringvirkninger, lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping i hele landet og inntekter til fellesskapet. Gjennomføring av 25. konsesjonsrunde er en direkte oppfølging av Granavolden-plattformen og Stortingets ønske, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Hovedmålet i regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Forutsigbare rammevilkår og god arealforvaltning er en viktig del av dette. Det er viktig å utforske alle de åpnede områdene av norsk sokkel, også de mindre kjente områdene som gjøres gjennom de nummererte konsesjonsrundene.

Tildeling av nytt leteareal skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder. Nummererte runder foregår i de minst kjente leteområdene – det vil i dag i praksis si deler av Barentshavet og enkelte områder i Norskehavet. Areal i de mest kjente leteområdene tildeles i TFO-rundene (tildeling i forhåndsdefinerte områder), som skjer årlig.

- De nummererte rundene er et viktig supplement til TFO-rundene. Jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel er viktig for staten som ressurseier. Det gir næringen tilgang på nye letearealer som kan gi nye funn, som igjen kan bidra til å opprettholde arbeidsplasser og inntekter fremover, fortsetter Bru.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Dette ligger også til grunn for 25. konsesjonsrunde. Med de rammer som er satt for petroleumsvirksomheten i de aktuelle havområdene, ivaretas miljøverdiene på sokkelen. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer.

Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i andre kvartal 2021. Selskapenes søknadsfrist er satt til 23. februar 2021 kl. 12.00.

Fullstendig utlysningstekst, HMS-, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Bakgrunn
Olje- og gassnæringen er viktig for norsk arbeidsliv. Om lag 200 000 er sysselsatte enten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Norge. Kompetansen og konkurransekraften i næringen gir positive ringvirkninger til andre næringer og norsk økonomi. Siden det første oljefunnet har virksomheten bidratt med 15 700 mrd. kroner i verdiskaping, og har gitt staten en netto kontantstrøm på rundt 6 500 milliarder kroner siden årtusenskiftet. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i 2020 ventet på 87 milliarder kroner. Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2021 anslås til 331 milliarder, eller i underkant av 250 000 kroner for en familie på fire.

Den første konsesjonsrunden på norsk sokkel ble gjennomført i 1965. Aktiviteten startet i Nordsjøen mens utforskningen i områder i Norskehavet og i Barentshavet startet 15 år senere. Vi har altså over 40 års erfaring med petroleumsvirksomhet i alle norske havområder.

Tildeling av nytt leteareal skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder. Nummererte runder foregår i de minst kjente leteområdene – det vil i dag i praksis si deler av Barentshavet og enkelte områder i Norskehavet. Areal i de mest kjente leteområdene tildeles i TFO-rundene som skjer årlig. Disse områdene omfatter i dag størstedelen av tilgjengelig leteareal på norsk sokkel. Som følge av at leteaktivitet har pågått i tiår er størstedelen av Nordsjøen, størstedelen av Norskehavet og stadig større del av Barentshavet i dag omfattet av TFO-rundene.

Saksbehandlingen mellom nummererte runder og TFO-runder er lik, med unntak av hvordan myndighetene fastsetter hvilket areal selskapene kan søke på. I nummererte konsesjonsrunder skjer dette etter innspill fra selskapene (nominasjon) som gir myndighetene et best mulig grunnlag for å utlyse de områdene som gir mest mulig informasjon om geologien regionalt og dermed effektiv utforskning. Dette er ikke nødvendig for TFO-rundene der problemstillingen er å påvise ressurser tidsmessig riktig for utnyttelse av eksisterende og planlagt infrastruktur i området.

Petroleumsvirksomhet på norsk sokkel skjer med høyeste standard innen helse, miljø og sikkerhet. Leting, utbygging og drift skjer med lave utslipp til luft. Klimagassutslippene er omfattet av EUs kvotesystem (ETS). I tillegg betales det høy CO2-avgift. Denne politikken gir selskapene økonomisk egeninteresse i å redusere sine utslipp. I et kvotesystem som ETS er eneste muligheten for å redusere totale utslipp å redusere antallet tilgjengelige kvoter. Sikkerhetsnivået i næringen er høyt, og normal leteaktivitet, utbygging og drift har ingen påviselige effekter på naturmiljøet. Som annen aktivitet medfører petroleumsvirksomhet risiko for uhell som kan ha konsekvenser for ansattes liv og helse, tap av etablert infrastruktur og naturmiljøet. Derfor har arbeidet med å unngå storulykker meget stor oppmerksomhet.

Mulig skade på naturmiljøet er begrenset til større akuttutslipp av olje. Sannsynlighet for en oljeutblåsning er meget lav, og beregnet til en utblåsning for hver 7043 letebrønn. På norsk sokkel bores det til sammenligning årlig +/- 50 letebrønner. Det har vært få større utslipp av råolje på norsk sokkel. Det stilles krav til oljevernberedskap for å redusere konsekvensene hvis utslipp skulle skje. I enkelte områder er det i tillegg etablert tidsbegrensninger for leteboring i oljeførende lag i deler av året. Det har ikke vært uhellsutslipp av olje på norsk sokkel som har nådd kysten gjennom 50 år med oljeaktivitet, og det er ikke påvist skade på havmiljøet av de utslipp som har skjedd.

Alle områder som er åpnet og tilgjengelig for petroleumsvirksomhet kan inkluderes i en konsesjonsrunde, jf. Prop. 80 S (2017-2018). 25. konsesjonsrunde gjennomføres innenfor de arealmessige rammer Stortinget fastsatte i juni 2020, jf. Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak, jf Innst. 382 S (2019–2020).

Oljedirektoratet har foretatt en petroleumsfaglig vurdering av hvilke områder som bør inngå i 25. konsesjonsrunde. Basert på dette ble det utarbeidet et forslag om å utlyse ni områder, hvorav åtte i Barentshavet og ett i Norskehavet. De ni områdene består av totalt 136 blokker eller deler av blokker. Forslaget ble sendt på offentlig høring 24. juni 2020, med høringsfrist 26. august 2020. Det kom inn 30 høringsuttalelser

I de nummererte konsesjonsrundene tilgjengeliggjøres det større areal i de aktuelle områdene. Innenfor de ulike områdene vil arealene for de eventuelle utvinningstillatelsene basere seg på selskapenes søknad, plan for letestrategi og sekvensiell leting.