Historisk arkiv

Rapport: Kvalitetssikring av konseptvalgutredningen om framtidig transportkapasitet i Oslo-området

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har ferdigstilt en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen om hvordan transportutfordringene i Oslo skal løses i tiårene framover.

Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ga i 2013 Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for hvordan framtidas transportutfordringer i hovedstadsregionen skal løses fram mot 2060. KVU-en ble lagt fram i november 2015.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen.  

I Nasjonal transportplan 2018-2029 har regjeringen satt av midler til de mest omfattende prosjektene i KVU Oslo-navet - ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker og ny T-banetunnel i Oslo.

Samferdselsdepartementet vil nå gå gjennom KS1-rapporten. Konseptvalgutredningen og kvalitetssikringsrapporten gir regjeringen det faglige grunnlaget til å ta stilling til hvilket konsept som skal planlegges videre.  

 

For flere opplysninger - se: