Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017

Effektiv og fremtidsrettet luftfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Det skal være trygt å fly. Luftfartstilsynet skal bli bedre i stand til å løse fremtidens oppgaver, og har satt i gang en prosess for å omstille og effektivisere virksomheten. I statsbudsjettet for 2017 sikrer regjeringen at Luftfartstilsynet får økte midler til dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en økt bevilgning til Luftfartstilsynet på 4,8 mill. kr til investeringer i digitaliseringstiltak. De planlagte investeringene vil medføre forenkling for både enkeltbrukere og næringsaktører. Tiltaket vil samtidig medføre effektivisering i Luftfartstilsynet og frigjøre personellressurser.

– Økende internasjonalisering og tøff konkurranse gjør at luftfarten er i endring. For å kunne opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, må vi forberede oss på disse endringene, sier Solvik-Olsen.

Sikkerhet har høy prioritet

Regjeringen foreslår drøyt 1,1 milliarder kroner til luftfartsformål. Dette er om lag en videføring av nivået i vedtatt budsjett 2016. Om lag 815 millioner kroner går til kjøp av flytransport i distriktene, mens 29 millioner kroner er foreslått til tilskudd til ikke-statlige flyplasser. Nær 203 millioner kroner er foreslått til Luftfartstilsynet, og nær 67 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport.

Luftfartstilsynet skal i 2017 prioritere tiltak for å øke sikkerheten innen helikoptervirksomhet. Det skal legges vekt på formidling av flysikkerhet gjennom Flysikkerhetsforum for operatører av innlands helikopter, og tilsynsvirksomheten skal økes. Også innsatsen på området offshore helikopter skal styrkes. Sikkerhetsarbeidet skal foregå i nært samarbeid med alle aktørene innen bransjen og målet er å heve sikkerhetsnivået ytterligere.

Godt flytilbud over hele landet

Regjeringen er opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet. Samferdselsdepartementet jobber med å tildele kontrakter på de regionale flyrutene i Nord-Norge.

– Det regionale flyrutetilbudet utgjør en viktig del av transportnettet. Dette gjelder spesielt i Nord-Norge, der transportavstandene er store. Gjennom utlysingen av konkurranse om drift av regionale flyruter i Nord-Norge sikrer regjeringen et godt tilbud til flypassasjerene, sier Solvik-Olsen.

Investeringer på lufthavner

– Det er viktig å utvikle effektive lufthavner med tilstrekkelig kapasitet. Det gjennomføres store byggeprosjekter på flere av lufthavnene for tiden, og regjeringen har satt et tak på utbytte fra Avinor for å sikre tilstrekkelig kapital for selskapet, sier Solvik-Olsen.

I 2017 foreslår regjeringen et utbytte på 500 millioner kroner.

Samferdselsdepartementet vil etter planen legge fram en ny stortingsmelding om virksomheten til Avinor AS våren 2017, der det blant annet vil bli gjort rede for forvaltningen av det statlige eierskapet i selskapet, samt selskapets økonomi og rammevilkår.

Småflyaktiviteten

– I 2017 vil regjeringen utarbeide en strategi for småflyaktiviteten i Norge. Mange nordmenn har oppdaget gledene med allmennflyging de siste årene, med flere og mer avanserte fly som igjen gir nye sikkerhetsutfordringer. Ulykkesstatistikken er ikke like god for småflyvirksomheten som for kommersiell luftfart, og vi ønsker å følge opp denne virksomheten nærmere, sier Solvik-Olsen.
Dronevirksomheten ventes også å øke i 2017. Aktiviteten har et stort kommersielt potensiale, og samtidig må luftfartsmyndighetene bidra til at denne aktiviteten blir integrert i luftfarten på en sikker måte.

 

For flere opplysninger – se: