Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Økte bevilgninger og redusert vedlikeholdsetterslep på veinettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen fortsetter den sterke satsingen på norske veier. Igjen øker vi bevilgningene for å sikre mer ny vei. Samtidig sørger vi for at vedlikeholdsetterslepet samlet sett reduseres. Gode veier knytter folk og næringsmarkeder sammen, styrker konkurransekraft og er viktig for god trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen forslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. Dette er en økning på 7,7 prosent fra fjorårets budsjett. Av dette er det foreslått om lag 5,3 milliarder kroner til Nye Veier AS, som er en økning på 2,2 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2017. Se egen pressemelding om Nye Veier AS.

- Siden regjeringsskiftet har satsingen på vei økt med om lag 40 prosent. Denne historiske satsingen har ført med seg anleggsarbeid i hele landet. Det sikrer kortere reisetid mellom regioner, utvidet arbeidsmarked for pendlere og tryggere vei for alle som ferdes i trafikken, sier Solvik-Olsen.

Fortsatt reduksjon i vedlikeholdsetterslepet

I budsjettet for 2018 er det foreslått om lag tre milliarder kroner til vedlikehold av riksveier. I tillegg foreslås det 2,3 milliarder kroner til fornyingstiltak, hovedsakelig oppgradering av tunneler. Bevilgningsforslaget til vedlikehold sammen med midler til fornying, er av en slik størrelse at forfallet på veinettet blir redusert med om lag 1,3 milliarder kroner. Fornying av tunneler er prioritert høyt, mens etterslepet øker for noen veiobjekter.

- Like viktig som å bygge nye veier, er å ta vare på de vi allerede har. Derfor foreslår regjeringen fortsatt å bevilge en betydelig sum til vedlikehold og fornying. Etter mange år med økende forfall på norske veier, er vedlikeholdsetterslepet redusert de siste fire årene.  En viktig faktor for reduksjonen er arbeidet med å utbedre tunneler, hvor det vil gjennomføres en rekke større tiltak framover, sier samferdselsministeren.

Regjeringen foreslår 2,8 milliarder kroner til tunnelsikring på riksvei, som er cirka 200 millioner kroner mer enn i 2017. Om lag 25 tunneler forventes utbedret i 2018, inkludert tunnelene Bamle og Kjørholt på E18 i Grenland som utbedres av Nye Veier AS. 

Vedlikehold av veidekker har vært prioritert de siste årene, og andelen veidekke med tilfredsstillende standard har økt og var ved utgangen av 2016 om lag 81 prosent. Det settes av 1 125 millioner kroner til vedlikehold av veidekker i 2018 som vil gi om lag 1 100 km med ny asfalt. Andelen veidekke med tilfredsstillende standard ved utgangen av 2018 ventes å være på om lag samme nivå som ved utgangen av 2017.

Fordeling av midler til veiformål

Av de foreslåtte bevilgningene på rundt 35,9 milliarder kroner til veiformål, går om lag 30,6 milliarder kroner til Statens vegvesen og om lag 5,3 milliarder kroner til Nye Veier AS. 19 millioner kroner går til Vegtilsynet.

Midlene til Statens vegvesen skal hovedsakelig benyttes slik:

 • 12 milliarder kroner til drift og vedlikehold av riksveier, trafikant og kjøretøytilsyn m.m.
 • 14,2 milliarder kroner til riksveiinvesteringer
 • 1,2 milliarder kroner til kjøp av riksveiferjetjenester
 • 990 millioner kroner til vederlag til OPS-prosjekter
 • 759 millioner kroner til skredsikring på fylkesveier
 • 638 millioner kroner til skredsikring på riksveier
 • 273 millioner kroner til kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift
 • 182 millioner kroner til rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
 • 76 millioner kroner til tilskudd gang- og sykkelveier på kommunale og fylkeskommunale veier.

For Nye Veier AS er det i 2018 foreløpig avtalt utbyggingsaktivitet på følgende prosjekter:

 • E18 Tvedestrand-Arendal i Aust-Agder
 • E18 Rugtvedt-Dørdal og Kjørholt- og Bamble-tunnelene i Telemark
 • E6 Kolomoen-Moelv i Hedmark
 • E39 Kristiansand vest-Lyngdal vest i Vest-Agder

Riksveiinvesteringer

Regjeringen foreslår å bevilge 8,3 milliarder kroner til store prosjekter i 2018. I tillegg til videreføring av pågående prosjekter, er det lagt til grunn statlige midler til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart på E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum i Oppland/Buskerud og E6 Kapskarmo-Brattås-Lien i Nordland. Førstnevnte prosjekt er med forbehold om Stortingets tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Sistnevnte prosjekt er vedtatt delvis bompengefinansiert som en del av E6 Helgeland sør.

Det er også satt av midler til forberedende arbeider på flere veistrekninger. Det innebærer blant annet prosjektering og grunnerverv for E18 Lysaker-Strand-Ramstadsletta i Akershus og til forberedende arbeider på OPS-prosjektet rv 555 Sotrasambandet i Hordaland. Det foreslås videre midler til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart til rassikringsprosjektet E69 Skarvbergtunnelen i Finnmark.

Innenfor OPS (Offentlig privat samarbeid) er det satt av 510 millioner kroner i statlig bidrag til nytt prosjekt rv 3/rv 25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Hedmark. Det statlige bidraget totalt sett er anslått til om lag 2 milliarder kroner. Det er lagt opp til at det inngås kontrakt for prosjektet våren 2018 og det er ventet at det vil kunne åpnes for trafikk i 2020.

Følgende prosjekter over 100 millioner kroner er ventet åpnet for trafikk i 2018:

 • Rv 110 Ørebekk-Simo i Østfold
 • Rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand i Telemark
 • Rv 36 Slåttekås-Årnes i Telemark
 • Rv 509 Sømmevågen-Sola skole i Rogaland
 • Rv 13 Deildo i Hordaland
 • E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta i Møre og Romsdal
 • E6 Jaktøya-Sentervegen i Sør-Trøndelag
 • E6 Hålogalandsbrua i Nordland
 • E6 Indre Nordnes-Skardalen i Troms
 • E6 Storsandnes-Langnesbukt i Finnmark

Satsing på drift, vedlikehold, fornying og investeringer bidrar positivt til trafikksikkerhet. Til ytterligere satsing på trafikksikkerhetstiltak foreslår regjeringen å bevilge 505,5 millioner kroner. Midlene benyttes til tiltak for å forhindre de alvorligste ulykkene som møteulykker og utforkjøringsulykker. Bygging av midtrekkverk er prioritert.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,3 milliarder kroner til fornying. Midlene vil i hovedsak benyttes til tiltak for å tilfredsstille kravene til tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.

Regjeringen foreslår å bevilge 226,2 millioner kroner til tiltak som legger til rette for gående og syklende. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å etablere sammenhengende sykkelveinett i byer og tettsteder, og bygge ut strekninger knyttet til skoleveier.

- Det skal være trygt å ferdes langs norske veier, i bil, på sykkel eller til fots. Derfor bygger vi flere gang- og sykkelveier. Vi forventer at 25,5 kilometer nye gang- og sykkelveier skal ferdigstilles i løpet av 2018. Vi legger også til rette for dette på fylkeskommunale og kommunale veier, gjennom en egen tilskuddsordning med 76,4 millioner kroner, sier Solvik-Olsen.

I de største byområdene som har bymiljøavtaler eller byvekstavtaler, foreslås det å sette av 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksveiene. Les egen pressemelding om byområder og kollektivtransport.

Skredsikring er også en prioritet i neste års samferdselsbudsjett. Det er foreslått å bevilge 638,2 millioner kroner til skredsikring på riksveier og 758,7 millioner kroner til skredsikring på fylkesveier.

Riksveiferjetjenester

Regjeringen foreslår over 1,2 milliarder kroner til statlig kjøp av riksveiferjetjenester, en økning på om lag 90 millioner kroner fra saldert budsjett 2017. I tillegg til å opprettholde dagens rutetilbud, sørger forslaget for at krav om null- og lavutslippsteknologi ved utlysning av nye anbud ivaretas. Sambandet E39 Anda-Lote, med kontraktsoppstart fra 2018, vil nå trafikkeres av et helelektrisk fartøy og et lavutslippsfartøy. Det er også krav om nullutslippsferjer og lavutslippsferjer i anbudsutlysningene på sambandene E39 Molde-Vestnes, E39 Festøy-Solevågen og rv 651 Volda-Folkestad.

Fylkesveier

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er det i inntektsrammene til fylkeskommunenes frie inntekter lagt inn 1,35 milliarder kroner, begrunnet i behov for opprustning og fornying av fylkesveier. Dette er en videreføring av nivået i 2017. Videre er det tilsvarende satt av 294 millioner kroner til tunnelsikring over KMDs budsjett.  I sum blir dette rundt 1,1 milliard kroner høyere enn budsjettforslaget for 2014. Over budsjettet til Samferdselsdepartementet forslår regjeringen 759 millioner kroner til skredsikring på fylkesveg.

- Dette vil styrke fylkeskommunenes mulighet til å sikre god infrastruktur for folk og næringsliv, sier samferdselsministeren.