Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Økte midler til trafikksikkerhet for barn og unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Regjeringen vil at det skal være trygt for alle barn og unge å ferdes i trafikken, og det er særlig viktig med trygge skoleveier. I statsbudsjettet for 2022 foreslår vi økte midler og flere nye tiltak som øker trafikksikkerheten og er bra for folkehelsen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nasjonal transportplan (NTP) har et eget kapittel om Barnas transportplan. De første seks årene i NTP-perioden 2022–2033 vil regjeringen bruke totalt 500 millioner kroner på tiltak som gjør det tryggere for barn og unge i trafikken.

I statsbudsjettet for 2022 setter regjeringen av 49 millioner kroner til målrettede tiltak. Midlene er fordelt slik:

 • 40 millioner kroner til ny tilskuddsordning for tryggere skoleveier og nærmiljøer
 • 5 millioner kroner mer til Trygg Trafikk
 • 2 millioner kroner til Ung i trafikken – Ingen venner å miste
 • 2 millioner kroner til Nasjonal Barnetråkkløsning

– Det er det langsiktige arbeidet med å redusere trafikkulykker som har gitt oss gode resultater, spesielt når det gjelder barn og unge. I 1969 ble 103 barn drept i trafikkulykker. I 2019 var det for første gang ingen barn som ble drept i trafikken. I 2020 omkom imidlertid to barn i trafikken, noe som viser at arbeidet fortsatt må ha prioritet, sier Hareide.

Tilskuddsordning til trygge skoleveier og nærmiljøer

– Trygge skoleveier og nærmiljøer er viktig for barn og unge, og for at foreldrene skal velge å ikke kjøre barna. Vi ønsker også at flere barn skal sykle eller gå til skolen og foreslår derfor 40 millioner kroner til en ny tilskuddsordning som skal fremme lokalt arbeid med dette, sier samferdselsministeren.

Eksempler på tiltak som det kan søkes om tilskudd til:

 • Skilting og oppmerking av hjertesoner
 • Sykkelparkering
 • Tiltak for økt sikkerhet i tilknytning til holdeplass for skolebuss
 • Etablering av drop-soner
 • «Snarveier» mellom drop-soner og skolegården
 • Fysiske tiltak som gir sikrere skolevei
 • Belysning i kryssingssteder for fotgjengere og syklister
 • Lokale kampanjer
 • Refleksvester og annet materiell

Drift og vedlikehold av veiinfrastruktur omfattes ikke av ordningen.

Gjennom Nasjonal Barnetråkkløsning kan barns skolevei bli dokumentert, sammen med informasjon om hva barna liker eller opplever som problemer eller farer. Dataene kan brukes ved kommunenes utarbeiding av planer og målrettede tiltak for økt trafikksikkerhet.

"Ung i Trafikken – Ingen venner å miste" jobber med unge og har særlig spisskompetanse på rus og holdningsskapende arbeid.

For mer informasjon, se: