Historisk arkiv

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innlegg på lanseringen av stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole, på Majorstuen skole, 8. november 2019.

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen

Alle barn fortjener en god start i livet. Barn skal leke, trives og ha det godt. Barn skal også utvikle seg, lære og mestre. De skal oppleve å være inkludert. Det betyr å være en del av fellesskapet fra de starter i barnehagen til de går ut av videregående.

Kunnskap er selve nøkkelen til et godt og selvstendig liv. Verden blir et mer komplekst sted, kompetanse blir viktigere.

Et godt tilbud i barnehage og skole kan gi muligheter for den enkelte og gi oss et samfunn med små forskjeller.

At barn tilegner seg kunnskap er avgjørende for hvordan vårt samfunn utvikler seg. Hvis Norge skal være et like godt land å bo i i fremtiden, må dagens barn og unge lære det de trenger for å skape den fremtiden. Et godt utdanningssystem er – kort sagt - viktigere enn noen gang. Vi må jobbe systematisk.

Det er derfor vi er her i dag.

I dag tar vi tydelige grep for barna våre. Grep for å sikre at alle, også de med ekstra behov, leker, lærer og mestrer på best mulig måte fra start til mål.

Jeg har selv erfart hvordan det er å kjenne på at man ikke henger helt med på skolen. At man får beskjed om å "ta seg sammen" når det butter. Røde streker i boka. Det kan være tøft å stå i.

Da er det viktig å ha gode folk rundt seg. Folk med faglig og sosial kompetanse som kommer raskt på banen. 

Regjeringen har allerede gjort mye for å gi alle en god utdanning:

Vi har fått en bemannings- og pedagognorm i barnehagene.

Vi har fått en nasjonal norm for lærertetthet i skolen.  

Vi ser på målinger at elevene er mer tilstede og at flere fullfører videregående.

Vi ser også at strengere krav for å komme inn på lærerutdanningen, krav til faglig fordypning i de mest sentrale fagene og en historisk satsing på videreutdanning, gjør at elevene oftere møter trygge og faglig sterke lærere.

Alt dette bidrar til at alle elever, også de med ekstra behov, kan følges bedre opp. Men vi må jobbe mer systematisk.

Det er fortsatt for mange barn som ikke får god nok oppfølging i barnehage og skole når de opplever at ting er vanskelig. Og når det først settes inn tiltak, kommer ofte hjelpen for sent. Med denne meldingen har vi ambisjoner om å endre på det.

Vi satser på tidlig innsats. Det betyr at innsatsen må starte når barna er små, allerede i barnehagen. Det betyr også at innsatsen må settes inn raskt når et problem oppstår, så vi unngår at små problemer vokser seg store.

Vi er opptatt av at barn skal oppleve at de er en del av fellesskapet. Det kan gjøres på mange ulike måter, for vi er alle ulike. Vi har lykkes med inkluderingen når barna og elevene selv opplever at de er inkludert – at de hører til.

Det er helt vanlig å trenge litt ekstra hjelp. Og hjelpen – altså kompetansen - må settes inn nærmere barna, i den situasjonen de er i til daglig.

Flere må få hjelp av faglærte. I dag er det for mange som får hjelp av assistenter uten relevant kompetanse. Ikke misforstå, mange assistenter gjør en veldig god jobb. Men barna våre fortjener den aller beste kompetansen.

Ofte vil hjelpen komme fra læreren, men noen ganger trenger man også hjelp av andre – for eksempel fra spesialpedagoger.

Med denne meldingen kommer vi med flere tiltak som skal bidra til at de som har denne kompetansen oftere er der hvor barna er, i barnehagen og i klasserommene. Hjelpen skal være tett på de som trenger den.

Noen ganger trenger man også hjelp av flere samtidig. Vi vil endre reglene for å gjøre det enklere for barnevern, barnehage, skole og helsetjenesten å samarbeide. Og hvis et barn trenger hjelp av mange ulike, vil vi gjøre det tydelig hvem som skal koordinere og samordne den hjelpen.

Slik styrker vi laget rundt barna, og rundt foreldrene som ofte er de som koordinerer alt dette i dag. Barn og familier skal slippe å bli sendt hit og dit «i systemet».

Regjeringen vil med denne meldingen bryte ned barrierer som hindrer samarbeid, og legger til rette for at de som trenger det mest får den hjelpen de trenger.

Vårt mål er at ingen skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, regne og skrive. Da er tidlig innsats avgjørende.

Vi gir de dyktige ansatte i skoler, barnehager og andre tjenester drahjelp for å gjøre den viktige jobben de skal gjøre. Det er ikke barna som skal være klare for å begynne på skolen. Det er skolen som skal være klar til å ta imot barna.