Historisk arkiv

Statsministerens og utenriksministerens innledninger på pressemøte 3. juni 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreides innledninger på pressemøte om henting av fem foreldreløse norske barn fra Syria til Norge, 3. juni 2019.

Kjære alle sammen,

Jeg er glad for at fem foreldreløse norske barn som har vært i leiren Al Hol i Syria nå er trygt på vei til Norge.

Vi vet ikke hvilke påkjenninger de har vært utsatt for, men vi vet at de er fem små barn som har levd i svært farlige omgivelser uten sine foreldre til å ta vare på seg. Med for lite mat og uten tilgang til medisiner. Barn som altså har opplevd ting som barn ikke burde oppleve.

Vårt fremste hensyn har vært å ivareta deres sikkerhet. Å få dem trygt tilbake til Norge. At disse barna nå blir hentet til Norge er i tråd med prioriteringen vi offentliggjorde 23. april. Og barna vil nå få all nødvendig oppfølging både helsemessig og på andre måter for å sikre at de har det bra. Vi har, i tråd med loven, oppnevnt verge for barna, og barnevernet er koblet på.

Jeg er også veldig opptatt av, og vil understreke, at disse fem barna skal ha de samme rettighetene som alle andre barn i Norge til å få lov til å forme sitt eget liv og sin egen barndom utenfor offentlighetens blikk. Og uten å bli dømt for foreldrenes valg.

Informasjon om barna og oppfølgingen av dem er taushetsbelagte opplysninger, som for alle andre som får bistand fra helsetjenesten og barnevernet. Den informasjonen skal ikke deles.

Det er også viktig at de ikke blir identifisert. At deres rett til skjerming respekteres. Og skjerming er ikke bare å fade ut ansiktene deres. At familien og andre de har rundt seg får ro til å gi barna den omsorgen de trenger.

Dette ber jeg om at alle følger, av hensyn til disse barnas oppvekst.

For en tid tilbake satte vi i gang forberedelsene til å kunne ta imot norske barn av fremmedkrigere i Syria.

Barn som kommer til Norge fra konfliktområder, som har vært vitne til eller selv blitt utsatt for vold og overgrep kommer til å stille særlige krav til de barnevernsfaglige vurderingene. De må se barnas behov, både for somatisk og psykisk helsehjelp. Vi har derfor gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å etablere en beredskap for oppfølging og veiledning av berørte barnevernstjenester. Dette gjør de i samråd med Helsedirektoratet. 

Det har vært et krevende arbeid å planlegge og gjennomføre hentingen av de fem barna. Og jeg har lyst til å benytte denne anledningen til å gi en stor takk til alle de som har jobbet med å få dem trygt tilbake til Norge.

De fem barna blir hentet til Norge under ledelse av Utenriksdepartementet, og jeg vil nå gi ordet til utenriksministeren.  

 

Utenriksministeren:

Takk, statsminister.

Som statsministeren sa så har arbeidet med å hente barna vært ledet av Utenriksdepartementet. Det har omfattet både planlegging, identifikasjon og ivaretakelse av barna, utstedelse av reisedokumenter og pass, innhenting av nødvendige tillatelser og trygg uttransportering.

Utenriksdepartementet har jobbet med saken over tid, i tett samarbeid med andre departementer og etater, for å legge til rette for at barna kunne hentes ut av Syria og tas til Norge.

Sikkerheten for barna har vært det aller viktigste i dette arbeidet. Derfor har det vært nødvendig at arbeidet med å hente barna ikke skulle bli kjent offentlig. Det ville vanskeliggjort, og kunne i verste fall umuliggjort en trygg henting av barna. Det kunne satt barnas sikkerhet i fare. Noe av det jeg har fryktet aller mest har vært at vi ikke skulle klare å hente barna trygt ut av Syria.

Sikkerhetshensynet har altså vært styrende for oss, og lagt rammene for gjennomføring av hjemhentinga, selv om det har vært en offentlig diskusjon der mange har ønsket mer konkret informasjon om nøyaktig hvordan vi har jobbet. Jeg er veldig glad for at barna nå er på vei til Norge, og her vil de vil få den oppfølgingen de trenger.

Det har vært jobbet målrettet med å identifisere og lokalisere barna, og ivareta dem. De fem barna er norske statsborgere, og statsborgerskapet er etablert i tråd med gjeldende regelverk. Det er påvist gjennom DNA-testing som er gjort av norsk myndighetspersonell og analysene er gjennomført ved rettsmedisinsk institutt. Barna har fått utstedt norsk personnummer og pass. Dette er også gjort i tråd med ordinære regler.

Delegasjonen ble ledet av ansatte i Utenriksdepartementet, men det var også med helsepersonell for å være sikker på at vi kunne gi barna nødvendig omsorg og hjelp.

Arbeidet har vært komplekst og krevende, både på grunn av forholdene i området barna har oppholdt seg i, og fordi hensynet til barnas og personellets sikkerhet kom først i hele prosessen. Det er langt flere risikomomenter i en sånn operasjon en man kan få inntrykk av fra utsiden, og forholdene og forutsetningene endrer seg veldig raskt.

Jeg vil slutte meg til den varme takken som statsministeren uttrykte til alle som har vært involvert i arbeidet.