Historisk arkiv

Ny resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

En ny resolusjon som styrker den frie og uavhengige rollen til menneskerettighetsforsvarere, ble i dag enstemmig vedtatt i FN. - Dette er et sterkt signal til stater om at menneskerettighetsforsvarere spiller en viktig rolle, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Forhandlingene om FN-resolusjonen ble ledet av Norge og ble enstemmig vedtatt i menneskerettighetskomiteen i FNs generalforsamling i New York i dag. I tillegg til Norge var 75 land medforslagsstillere.  

Resolusjonen fordømmer drap på menneskerettighetsforsvarere og kriminalisering og innskrenkning av deres arbeid, og krever at personer som er blitt fengslet for å ha brukt sin ytringsfrihet og utøvd grunnleggende rettigheter, blir løslatt. Dette er første gang FNs medlemsland enstemmig vedtar et så sterkt og tydelig budskap om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere. For å fremme dette budskapet ytterligere, vil FN neste år invitere til et høynivåmøte. Resolusjonen ber også FNs generalsekretær om å øke verdensorganisasjonens innsats for menneskerettighetsforsvarere.  

- Jeg er glad for at vi har lykkes i å sikre enighet om en sterk FN-resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere. De er vårt fremste forsvar i kampen mot å svekke de universelle menneskerettighetene, sier Eriksen Søreide.  

Utenriksministeren sender en stor takk til alle partnere og sivilsamfunnsorganisasjoner verden over, som har støttet opp om arbeidet med resolusjonen.  

Mange som står opp for sine rettigheter, tar en stor risiko. Studier viser at annenhver dag blir menneskerettighetsforsvarere som jobber for miljøsaker drept. Uten sterke talspersoner for at de globale bærekraftsmålene skal gjelde alle, får ikke marginaliserte grupper, inkludert urbefolkninger, ta del i denne utviklingen.

 - Denne resolusjonen har over flere år vært gjenstand for avstemming og tøffe forhandlinger. Det er en stor seier at alle FNs medlemsland klarte å samle seg om en sterk resolusjon. Dette sender et viktig signal til alle menneskerettighetsforsvarere om at stater ikke skal se dem som en trussel, men som en ressurs. Det er viktig å anerkjenne menneskerettighetsforsvareres positive rolle for å bygge og sikre bærekraftige, åpne og demokratiske samfunn, sier utenriksministeren.  

Beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere er en sentral norsk prioritering, forankret i regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter. Den overordnede målsettingen er at arbeidet for å fremme og beskytte menneskerettigheter verden over skal kunne utføres uten hindringer og trusler mot liv og helse for menneskerettighetsforsvarere og deres familier.