Historisk arkiv

Over én milliard til fornybar energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Fornybar energi er nøkkelen til å kombinere økt levestandard med lavere klimagassutslipp. Manglende tilgang på energi er fortsatt et hinder for utvikling. Derfor vil regjeringen øke bevilgningen til fornybar energi fra 570 millioner i 2018 til over én milliard kroner i 2019. I tillegg trapper vi opp støtten til Norfunds investeringer i fornybar energi, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Økningen som er foreslått vil innebære at støtten til fornybar energi mer enn fordobles fra 495 millioner i 2017 til over én milliard i 2019. Dette er i tråd med løftet regjeringen ga i utviklingsmeldingen fra 2017 (Meld. St. 24, (2016-2017)).

– Stabil strømforsyning er viktig for at utviklingsland skal nå bærekraftsmålene innen 2030. Strøm er ikke bare en forutsetning for økonomisk vekst, det er også avgjørende for driften av helseinstitusjoner, for at skoler kan ta del i den digitale utviklingen, og for at elever kan gjøre lekser på kveldstid. Vi må sikre at vi når verdens mest fattige i vår energisatsing. Det betyr for eksempel at Afrika blir en svært relevant region, sier Astrup.

Norge er verdensledende innen energiforvaltning, energimarked, vannkraft, solkraft og havvindkraft. Norsk kompetanse og næringsliv på disse områdene er etterspurt internasjonalt. Disse fortrinnene må utnyttes for å forsterke utviklingsinnsatsen på området.

Utviklingsministeren har tett dialog med norske selskaper og kompetansemiljøer som er engasjert i utviklingsland. Disse miljøene peker på at et krevende risikobilde er det største hinderet for investeringer og økt engasjement i utviklingsland. Næringslivet peker særlig på at manglende risikoreduserende tiltak, som garantier, begrenser mulighetene til å investere i utviklingsland.

– Vi vil ha mest mulig utviklingseffekt av hver krone vi investerer. I tillegg vet vi at energimarkedene er i voldsom endring. I tiden fremover må vi derfor vurdere om det er behov for nye finansieringsmodeller for fornybar energi i utviklingsland. Uansett vil bistanden vår brukes aktivt til risikoreduserende tiltak, blant annet ved å støtte oppbygging av kompetanse og regelverk i utviklingsland og til å bygge ut strømnettet, sier Astrup.

I tillegg til økningen til én milliard til fornybar energi kommer bidraget til det statlige investeringsfondet for næringsvirksomhet i utviklingsland, Norfund. I utviklingsmeldingen tok regjeringen mål av seg til å øke bidragene til Norfund med 50 prosent i løpet av neste stortingsperiode. I 2018-budsjettet økte kapitaltilførselen til Norfund med 187,5 millioner kroner og i 2019-budsjettet vil regjeringen øke tilskuddet med ytterligere 187,5 millioner kroner. Totalt vil 1,875 milliarder kroner bli overført til Norfund i ny forvaltningskapital i 2019.

– Norfund oppfyller kravet om at investeringer i fornybar energi skal utgjøre om lag halvparten av tilført kapital. Det gjør at Norfund er et viktig supplement til regjeringens bevilgning til fornybar energi, sier Astrup.