Historisk arkiv

Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Til innholdsfortegnelse

Oversikt over tiltak i handlingsplanen

Nr

Tiltak

Hovedansvarlig departement

IKT

IKT 1

Utvide virkeområdet til forskriften om universell utforming av IKT-løsninger til å gjelde for utdanningssektoren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

IKT 2

Regelverksutvikling innen universell utforming av IKT

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og IKT

IKT 3

Program for økt digital deltakelse og kompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

IKT 4

Tilsyn med virksomheter

Direktoratet for forvaltning og IKT

IKT 5

Områdeovervåking, indikatorer og statistikk

Direktoratet for forvaltning og IKT

IKT 6

Informasjon og veiledning for å oppnå digitale løsninger for alle

Direktoratet for forvaltning og IKT

IKT 7

E-læring på området universell utforming av IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT

IKT 8

Videreutvikling av nettverks- og tilskuddsprogrammet UNIKT

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

IKT 9

Talegjenkjenningsverktøy på norsk

Arbeids- og sosialdepartementet

IKT 10

Prøveordning med ikke-verbal kommunikasjon med nødmeldesentralene

Justis- og beredskapsdepartementet

IKT 11

Universell utforming av statlige nettsteder og automater

Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet mfl.

IKT 12

Universell utforming av NRKs samlede allmenkringkastingstilbud

Kulturdepartementet

IKT 13

Bedre tilgjengelighet for publikum til audiovisuelle produksjoner

Kulturdepartementet

IKT 14

Bedre tilgjengelighet til Bokhylla og annet innhold i Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek

Kulturdepartementet

Velferdsteknologi og Hverdagsteknologi

TEK 1

Innarbeide anbefalinger for universell utforming inn i «Samveis veikart for tjenesteinnovasjon – velferdsteknologi»

Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

TEK 2

Selvdeklareringsordning m-Helse

Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

TEK 3

Forbrukerinformasjon om hverdagsteknologi og praktiske løsninger

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet

TEK 4

Anbefalinger og standardisering av brukergrensesnitt og infrastruktur

Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bygg og anlegg

BA 1

Ny handlingsplan for universell utforming i Statsbygg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

BA 2

Forskrift om tekniske krav til byggverk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

BA 3

Husbankens grunnlån

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

BA 4

Tilskudd til tilpasning av bolig

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

BA 5

Husbankens tilskudd til heis og tilstandsvurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

BA 6

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

BA 7

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Helse- og omsorgsdepartementet

BA 8

Informasjon om universell utforming

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

BA 9

Statens byggeskikkpris

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planlegging og uteområder

PU 1

Tilskudd til lokal planlegging og universell utforming

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

PU 2

Bærekraftig byutvikling og områdesatsing i byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

PU 3

Universell utforming i planbehandling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

PU 4

Universell utforming i geografiske informasjonssystemer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

PU 5

Sikring av viktige friluftsområder

Klima- og miljødepartementet

PU 6

Universell utforming av viktige friluftsområder

Klima- og miljødepartementet

PU 7

Tilskudd til friluftsaktiviteter

Klima- og miljødepartementet

PU 8

Formidling av resultater fra nærmiljøsatsing

Klima- og miljødepartementet

Transport

T 1

Sammenhengende reisekjeder

Samferdselsdepartementet

T 2

Kompetanse og forskning

Samferdselsdepartementet

T 3

Drift av infrastruktur og utbedring av mindre hindringer

Samferdselsdepartementet

T 4

Planlegging og gjennomføring av prosjekter

Samferdselsdepartementet

T 5

Kjøp av transporttjenester

Samferdselsdepartementet

T 6

IKT, informasjon og kundetjenester

Samferdselsdepartementet

T 7

Nettverk universell utforming for regional og kommunal transport

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sektorovergripende tiltak

SO 1

Nyskapingsprogram for universell utforming

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

SO 2

Utvikling av universell utforming i standarder

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

SO 3

Kompetansehevingsprogram i utdanninger ved universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

SO 4

Handlingsrom for å utvikle et universelt utformet samfunn

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

So 5

Nettverkssamarbeid i kommuner og fylker

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

FORORD

Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Universell utforming er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse. Det er et mål at samfunnet skal ha plass til alle uavhengig av funksjonsnedsettelse. Likeverd er også like muligheter til utdanning, arbeid og sosialt liv. For å oppnå dette trenger vi skoler, arbeidsplasser, transportmidler, uteområder og tekniske løsninger som flest mulig kan bruke.

At alle får mulighet til å bidra, er av stor betydning for samfunnet. Den sosiale og økonomiske bærekraften avhenger av at flest mulig får god kompetanse, kommer i arbeid og kan leve aktive og selvstendige liv. Dette gjelder også for eldre og for dem med funksjonsnedsettelse. Undersøkelser viser at universell utforming bidrar til god samfunnsøkonomi, og at statlige initiativ er nødvendig for utviklingen.

Regjeringen vil derfor arbeide videre for et universelt utformet samfunn. I handlingsplanen vektlegger vi informasjons- og kommunikasjonsteknologi og velferdsteknologi. Det er viktig at nettløsninger, billettautomater og annen teknologi i hverdagen kan brukes av alle innbyggere. God teknologi bidrar til å utvikle vår velferd, og for regjeringen er det et mål at IKT kan brukes av alle.

Dagens samfunn er ikke fullt ut universelt utformet, men det pågår løpende arbeid på sentrale samfunnsområder for at vi skal nå målet om et universelt uformet samfunn. Regjeringen vil derfor også følge opp arbeidet innen bygninger, transport og uteområder.

I arbeidet med handlingsplanen har både faginstanser, interesseorganisasjoner og faglige organisasjoner bidratt med innspill. Det har vært et viktig grunnlag for utforming av den endelige handlingsplanen.

Oslo, 29. januar 2016

Solveig HorneBarne- og likestillingsminister

Jan Tore SannerKommunal- og moderniseringsminister

Bent Høie Helse- og omsorgsminister