Historisk arkiv

Rusreformutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Som en oppfølging av regjeringsplattformen har regjeringen oppnevnt rusreformutvalget.

Utvalget skal forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Utvalget skal utrede og foreslå en modell for å oppnå formålet med rusreformen.

Utvalget skal avgi sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember 2019.

Les mandatet for regjeringens rusreformutvalg

Utvalget skal ha en åpen arbeidsform og skal ta imot innspill og drøfte sentrale tema med ulike fagmiljøer, statlige råd, bruker- og interesseorganisasjoner mv.  

Utvalget kan kontaktes på sin hjemmeside  Rusreformutvalget  hvor det også er anledning til å komme med innspill til utvalgets arbeid.  


Utvalgsleder:

Runar Torgersen. Førstestatsadvokat, ledet straffeprosesslovutvalget 2014-2016. Oslo.

Medlemmer:

  • Henriette Sinding Aasen. Professor ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Bergen
  • Moses Deyegbe Kuvoame. Førsteamanuensis ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge. Ski
  • Mona Michalsen. Ruskonsulent i Søgne kommune. Kristiansand
  • Anne Helene Fraas Tveit. Seksjonsleder ved ruspoliklinikken, Lovisenberg Diakonale sykehus. Oslo
  • Trine Funder Amundal. Spesialist i rusmedisin ved St. Olavs Hospital HF. Trondheim
  • Sverre Martin Nesvåg. Forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Stavanger Universitetssjukehus HF. Sandnes
  • Kenneth Arctander Johansen. Informasjonsansvarlig i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Oslo
  • Wibecke Årst. Styreleder i MARBORG. Tromsø
  • Rune Solberg Swahn. Politiinspektør ved seksjon for etterretning og forebygging, Politidirektoratet. Ås

Utvalget leverte sin utredning 19. desember 2021: