Historisk arkiv

Endringer i strafferammene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven fra 1. juli 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Det blir økte strafferammer ved alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

Arbeidsmiljøloven

Strafferammen for brudd på arbeidsmiljøloven økes fra fengsel i tre måneder til ett år, og fra to til tre år ved særlig skjerpende omstendigheter.

I arbeidsmiljøloven fjernes samtidig straffansvaret for flere kapitler og bestemmelser som i dag i praksis ikke straffeforfølges. Dette gjelder kapittel 8 om informasjon og drøfting, kapittel 12 om rett til permisjon, kapittel 13 om vern mot diskriminering, kapittel 14 om ansettelse mv., med unntak av §§ 14-5 til 14-8 om skriftlige arbeidsavtaler mv. og § 14-15 om utbetaling av lønn og feriepenger, de deler av kapittel 15 om opphør av arbeidsforhold som er straffesanksjonert og kapittel 16 om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Allmenngjøringsloven

Strafferammen for å unnlate å rette seg etter vedtak av Tariffnemnda økes til fengsel i ett år, og til tre år ved grov overtredelse. Hittil har loven kun åpnet for bøtestraff.

I allmenngjøringsloven innføres det også straffansvar for oppdragsgivere som overtrer bestemmelsene om informasjons- og påseplikt. Videre innføres det straffansvar for medvirkning til brudd på allmenngjøringsloven.