Historisk arkiv

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Her finner du informasjon om hva endringene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven fra 1. juli 2015 innebærer.

Endringene gjelder følgende områder:

Kort om endringene

Midlertidig ansettelser

Fast ansettelse vil fortsatt være hovedregelen i arbeidsmiljøloven, men endringene i reglene om midlertidig ansettelse vil gjøre det noe enklere å ansette midlertidig.  Det innføres en ny, generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår i inntil tolv måneder, kombinert med begrensninger; karantene, kvote og arbeidstid.

Arbeidstaker skal ha krav på fast ansettelse etter tre år som midlertidig ansatt på generelt grunnlag og ved vikariater. For øvrig videreføres den gjeldende fireårsgrense ved ansettelse når arbeidet er av midlertidig karakter (dagens hovedregel). Den nye treårsregelen gjelder kun for arbeidsavtaler som inngås etter ikrafttredelsen.

Les mer om endringene i midlertidig ansettelser her.

Arbeidstidsbestemmelsene

Endringene i arbeidstidsbestemmelsene gir større mulighet til å disponere arbeidstiden slik det passer den enkelte arbeidstaker og den enkelte arbeidsplass. Grensene for gjennomsnittsberegning av den daglige alminnelige arbeidstid økes noe, og den lokale handlefriheten til å fordele overtidsarbeid blir større. Etter avtale kan det arbeides flere søn- og helgedager etter hverandre enn før lovendringen.

Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets kompetanse til å gi dispensasjon til langturnuser m.v. for bl.a. helse- og omsorgsarbeid utvides til å gjelde også når partene har kompetanse til å etablere den aktuelle arbeidstidsordningen ved tariffavtale.

Les mer om endringene arbeidstidsbestemmelsene her.

Aldersgrensene i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens aldersgrense for opphør av oppsigelsesvernet heves fra 70 til 72 år. Det innføres en nedre grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser. En ”sikkerhetsventil” vil fortsatt åpne for at det kan settes lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år når det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. Det er vedtatt enkelte overgangsbestemmelser for eksisterende aldersgrenser. Endringene gjelder kun arbeidsmiljølovens aldersgrenser. De særlige aldersgrensene i statlig og kommunal sektor berøres ikke av endringene. 

Les mer om endringene aldersgrensene i arbeidsmiljøloven her.

Straff

Det innføres økte strafferammer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

Les mer om endringene i strafferammer her.

Kollektiv søksmålsrett

Reglene om fagforeningenes adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie (”kollektiv søksmålsrett”) oppheves.

Les mer om endringene i kollektiv søksmålsrett her.