Forsiden

Historisk arkiv

Endringer i arbeidsmiljølovens aldersgrenser fra 1. juli 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsmiljølovens aldersgrense for opphør av oppsigelsesvernet heves fra 70 til 72 år. Det innføres en nedre grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser.

Endringer i arbeidsmiljøloven om aldersgrenser ble fremmet av regjeringen i Prop. 48 L (2014-2015). Arbeids- og sosialkomitéen la fram sin innstilling til Stortinget i Innst. 207 (2014-2015) og Stortinget vedtok lovendringene endelig 7. april 2015 i lovvedtak 53 (2014-2015).

70-årsgrensen heves til 72 år

Arbeidsmiljøloven § 15-13a fastsetter en aldersgrense for opphør av oppsigelsesvernet etter loven. I følge bestemmelsen kan arbeidsgiver bringe arbeidsforholdet til opphør når arbeidstaker fyller 70 år (70-årsgrensen). Bestemmelsen innebærer ikke i seg selv en plikt for arbeidstaker til å fratre, men en rett for arbeidsgiver til ensidig å bringe arbeidsforholdet til opphør ved oppnådd aldersgrense etter loven.

Fra 1. juli 2015 heves arbeidsmiljølovens 70-årsgrense til 72 år. Det innebærer at  arbeidstakere vil ha ordinært stillingsvern fram til fylte 72 år, og kan ikke sies opp før den tid uten krav til saklig grunn.

Se Stortingets Lovvedtak 53 (2014–2015) § 15-13 a første ledd 

Arbeidstaker som fyller 70 år før 1. juli 2015 vil ikke være omfattet av de nye bestemmelsene  dersom de innen 1. juli har mottatt varsel om fratredelse etter 6 måneder.  

Arbeidstakere som fyller 70 år etter 1. juli 2015 vil være omfattet av de nye reglene. Det betyr at de har ordinært stillingsvern etter arbeidsmiljøloven fram til de fyller 72 år. Det er uten betydning i denne sammenheng om vedkommende før 1. juli har fått varsel fra arbeidsgiver om fratreden.

Bedriftsinterne aldersgrenser

Arbeidsmiljølovens adgang til å ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser videreføres med visse begrensninger. Etter 1. juli 2015 innføres en nedre grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser. En ”sikkerhetsventil” vil fortsatt åpne for at det kan settes lavere aldersgrenser enn 70 år, men kun når det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. Videre lovfestes gjeldende vilkår om at grensen må gjøres kjent for arbeidstakerne, at den må praktiseres  konsekvent av arbeidsgiver  og at arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning, uten at det innebærer noen realitetsendring. Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrenser med de tillitsvalgte.

Se Stortingets Lovvedtak 53 (2014–2015) § 15-13 a andre, tredje og fjerde ledd 

Overgangsregler

Overgangsregler åpner for at etablerte bedriftsinterne ordninger med lavere aldersgrenser enn 70 år kan beholdes i inntil ett år etter 1. juli 2015, såfremt de er etablert før det tidspunktet. Dersom arbeidstaker fyller 67 år før 1. juli 2016, må varsel om fratreden være gitt før 1. juli 2016.

Bestemmelser i tariffavtaler om lavere bedriftsfastsatte aldersgrenser (for eksempel 67 år) kan i utgangspunktet beholdes inntil tariffavtalen utløper eller eventuelt i tre år dersom avtalen ikke angir noe utløpstidspunkt.

Se Stortingets Lovvedtak 53 (2014–2015) romertall III 

Hvem omfattes ikke av endringene i aldersgrenser?

Endringene i aldersgrensene i arbeidsmiljøloven gjelder ikke for arbeidstakere som har aldersgrenser fastsatt etter andre lover, slik som statlig ansatte og øvrige medlemmer av Statens pensjonskasse, sykepleiere, forsvarspersonell, m.fl. Endringene gjelder heller ikke de såkalte særaldersgrensene i kommunal- og fylkeskommunal sektor. 

Se Stortingets Lovvedtak 53 (2014–2015) romertall III tredje ledd