Historisk arkiv

Tidlig varsling av viktige EU-initiativ

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

Utenriksdepartementet har i samarbeid med arbeidslivets parter og norske regioner etablert en kontaktgruppe for tidlig varsling av EU/EØS-saker som kan ha betydning for norske interesser. Hensikten er å involvere berørte parter tidligst mulig i beslutningsprosessen.

Hensikten med en tidlig varslingsgruppe er å involvere berørte parter tidligst mulig i arbeidet med å identifisere initiativ som tas i EU. Dialog med arbeidslivets parter og norske regionkontor om saker som antas å bli viktige for norske interesser, vil bidra til tidligere innspill til utforming av EU/EØS-regelverk som skal tas inn i EØS-avtalen.

Ønsker å samkjøre norske interesser

Hovedmålet for gruppen er å jobbe med saker som ikke har blitt fremmet som lovforslag i EU, men som fortsatt er på diskusjonsstadiet i EU.

– Tidlig varslingsgruppen er viktig fordi alle interessenter kan samkjøre seg om en felles agenda. På denne måten styrker vi Norges interesser utad, sier direktør Merete Mikkelsen i Vest-Norges Brusselkontor.

Hun var blant deltakerne da tidlig varslingsgruppen møttes i Brussel 24. januar. I tillegg deltok de andre norske regionskontorene i Brussel og representanter fra KS, YS, Unio, Virke, LO og NHO. Dette var tidlig varslingsgruppens fjerde møte. Møtet ble holdt på Norway House i regi av Utenriksdepartementet.

Involverer parter berørt av EU-politikk

Regjeringen har som ambisjon å prioritere tydeligere hvilke saker EU jobber med som er viktige for Norge, og å komme tidligere inn i beslutningsprosessene i EU. Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen, har flere ganger understreket at dersom Norge skal medvirke i politikkutvikling i EØS og EU, må vi engasjere oss tidlig.

Regjeringens proaktive europapolitikk er en åpen europapolitikk der det er ønskelig å involvere bredt de miljøer og parter i det norske samfunn tidligere inn i arbeidet med EØS- og EU-saker. Den løpende europapolitikken består av et lagarbeid mellom organisasjoner, bedrifter, kommuner og fylker.

Arbeidet fremover

Hvert år lager regjeringen et arbeidsprogram for EU/EØS-saker, hvor det fremgår hvilke saker departementene vil prioritere det kommende året.  Tidlig varslingsgruppen har bidratt aktivt med innspill til arbeidsprogrammet for 2014. 

På møtet 24. januar ble det lagt en plan for hvilke saker gruppen vil jobbe med det kommende året. Sektorovergripende saker og de sakene hvor medlemmene i gruppen kan oppnå noe ved å jobbe sammen prioriteres. Gruppen kan bidra til å sette saker på dagsorden i Norge, etablere strukturer og spre informasjon.

Blant sakene som ble identifisert som viktige var:

Videre ble Europakommisjonens arbeid med forenkling og forbedring av regelverk (REFIT) samt utvikling av innovasjonspartnerskap under det nye innovasjons- og forskningsprogrammet Horisont 2020, trukket fram. Det ble også reist spørsmål om virkningen av de kommende retningslinjer for offentlig støtte for miljø og energi. Til neste møte vil det bli utarbeidet et innspill om «smarte byer».  

– Vi skal sørge for at ingen saker faller mellom stoler ved å være ekstra oppmerksomme, sier leder Åse Erdal ved KS' Europakontor i Brussel.