Historisk arkiv

Seminar: Fremtidens velferdssamfunn – hva skal det offentlige drive med?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Oppstartsseminaret, som ble avholdt i januar 2016, tok for seg overordnede spørsmål knyttet til vår velferdsmodell.

Modellen er basert på offentlige velferdstjenester som dekker alle og som i hovedsak er gratis eller med lav grad av egenbetaling. Brukerpriser som dekker kostnadene og private tjenesteleverandører er lite utbredt.

I tiårene fremover vil en aldrende befolkning gi økte utgifter til pensjoner og omsorg. Samtidig kan flere arbeidsinnvandrere og asylsøkere belaste statsfinansene hvis de ikke blir godt integrert i arbeidsmarkedet. Økt velstand kan øke etterspørselen etter tjenester det offentlige i dag finansierer. Det er særlig utfordrende ettersom arbeidsintensive tjenester ofte har lav produktivitetsvekst, og dermed blir relativt sett dyrere over tid.

Utfordringen forsterkes av at offentlige tjenesteproduksjon i liten grad blir utsatt for reell konkurranse og av den grunn kan bli lite effektiv. Samtidig gjør et i utgangspunktet høyt norsk skattenivå i forhold til andre land det vanskelig å basere finanseringen av velferdsordningene på økte skatter.

Seminaret drøftet disse utfordringene og mulige løsninger. Sentrale spørsmål var:

  • Vil det tvinge seg fram endringer i arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor?
  • Hvilken rolle kan økt arbeidstilbud spille, og kan skattesystemet og velferdsordningene i større grad stimulere arbeidsinnsatsen?
  • Hva med økt omfang av brukerbetaling for offentlige tjenester?
  • Hvordan kan vi få en mer effektiv offentlig sektor, og hva kan det bety?

Mer om seminaret:

- Program
- Presentasjon av innledere
Nett-TV 

Presentasjoner/bakgrunnsnotat: