Historisk arkiv

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innenfor rammen av lov og instrukser, og at tvangsmiddelbruken begrenses mest mulig. Sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget ble 1. juli overført til Statens sivilrettsforvaltning (SRF).

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Mandat  |  Regelverk  |  Årsrapporter  |  Medlemmer  |  Kontakt

Utvalget vurderer innberetninger og rapporter som politimestrene oversender til riksadvokaten. I tillegg undersøker de enhver klage fra enkeltpersoner eller organisasjoner som mener seg urettmessig utsatt for kommunikasjonskontroll.

Utvalget kan også – på eget initiativ – ta opp enhver sak eller ethvert forhold i tilknytning til politiets og påtalemyndighetens bruk av kommunikasjonskontroll romavlytting og dataavlesing, som det finner grunn til å behandle. Det skal særlig legges vekt på forhold som har vært gjenstand for offentlig omtale eller kritikk.

Utvalget kontrollerer ikke etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenesten.

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll