Historisk arkiv

Svar på spørsmål om budsjettmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om å få en oversikt over tildelingen av midler under post 73 FN og globale utfordringer, kap. 151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid.

Skriftlig spørsmål nr. 2235 (2021-2022).
Datert 03.06.2022

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren overført til utenriksministeren:
Kan jeg få en oversikt over tildelingen av midler under post 73 FN og globale utfordringer, kap. 151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid?

Utenriksministerens svar:
Kap. 151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid, post 73 FN og globale utfordringer, som representanten viser til, dekker i hovedsak støtte til FNs innsats for fred og forebygging av konflikt, samt tilskudd til å støtte FNs generalsekretærs reformagenda.

Posten dekker også støtte til informasjonsarbeid og debatt om FN og FNs arbeid i Norge gjennom FN-sambandet.

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er det fremmet et kutt på 65 millioner kroner på posten. Dette medfører at midler tilgjengelig er redusert med ca. 20 prosent. Kuttet vil måtte fordeles mellom flere partnere, men i hovedsak vil det ramme tiltak som ikke er avtalefestet.

Hittil er det avtalefestet 162,9 millioner kroner på posten. Av disse er 100 millioner kroner utbetalt til FNs fredsbyggingsfond. Det er avtalefestet 32,4 millioner kroner til FN-sambandet, hvorav 16,2 millioner kroner er utbetalt. Det er også utbetalt 7 millioner  kroner til et samarbeidsprosjekt mellom FNs avdeling for politikk og fredsbygging (DPPA) og FNs utviklingsprogram (UNDP).

Videre er det avtalefestet 3,5 millioner kroner til sekondering av fageksperter via den norske ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (Nordem), en million kroner til støtte for nordisk-afrikansk dialog om multilateralt samarbeid og ti millioner kroner til FNs strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne (Undis). Flere aktører utenfor FN-systemet, som arbeider i nært samarbeid med FN-sekretariatet om oppfølgingen av FN-reform og bærekraftsmål 16 om fred og rettferdighet, mottar også støtte på posten. Det er avtalefestet 3,5 millioner kroner til Center for International Cooperation ved New York University, 3,5 millioner kroner til Security Council Report og to millioner kroner til Center for Conflict Prevention and Peace Forum.

Det er ennå ikke avtalefestet tildelinger til FNs arbeid for fredsbygging og forebygging av konflikt i regi av DPPA og tiltak for å støtte FNs generalsekretærs reformagenda.

En fullstendig oversikt over de samlede tildelinger av midlene under kap. 151, post 73 FN og Globale utfordringer vil ikke kunne ferdigstilles før revidert nasjonalbudsjett er vedtatt av Stortinget.