Historisk arkiv

Evaluering av Statens pensjonsfond – Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har oppnevnt en internasjonal ekspertgruppe som skal evaluere Norges Banks resultater i den aktive forvaltningen. Gruppens arbeid koordineres av Professor Andrew Ang ved Columbia Business School. Parallelt med dette er Norges Bank bedt om å utarbeide en plan for aktiv forvaltning framover. Samtidig har konsulentselskapet Mercer fått i oppdrag å se på internasjonale erfaringer med aktiv eierskapsutøvelse og aktiv forvaltning.

Finansdepartementet varslet i april at en ville komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond – Utland våren 2010. Bakgrunnen for gjennomgangen er beskrevet i St.meld. nr. 20 (2008-2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008. Det ble der vist til at en ville trekke på innspill fra eksterne konsulenter med spesialkompetanse og på innspill fra Norges Bank. Dette skal inngå som en del av et bredt beslutningsgrunnlag som skal legges fram for Stortinget til våren med en vurdering av hvorvidt eller i hvilket omfang aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond – Utland skal videreføres.

Departementet har lagt opp til en gjennomgang av den aktive forvaltningen med utgangspunkt i følgende tre deler:

  • Brev til Norges Bank der en ber banken innen 16. desember 2009 utarbeide en plan for aktiv forvaltning framover.
  • Oppnevning av en ekspertgruppe som skal evaluere Norges Banks resultater i den aktive forvaltningen. Gruppen er også bedt om å redegjøre for relevante empiriske undersøkelser samt å vurdere om utnyttelse av særtrekkene ved fondet er et argument for aktiv forvaltning (ekspertgruppens mandat). Rapporten fra ekspertgruppen skal foreligge innen 1. desember 2009.
  • En redegjørelse for status for aktiv forvaltning i andre store fond internasjonalt og en vurdering av mulige sammenhenger mellom aktiv eierskapsutøvelse og aktiv forvaltning.

Brevet til Norges Bank er oversendt i dag og er tilgjengelig her.

Ekspertgruppen består av følgende tre personer, alle med spesialisert kompetanse i finansfaglige spørsmål: Professor Andrew Ang (Columbia Business School), Professor William N. Goetzmann (Yale School of Management) og Professor Stephen Schaefer (London Business School).

Professor Ang har tidligere vært benyttet som en uformell rådgiver for Norges Bank i arbeidet med videreutvikling av investeringsstrategien for fondet, og han har i dag en tilsvarende rolle i forhold til Finansdepartementet. De to øvrige medlemmene i gruppen har ingen relasjoner til verken Norges Bank eller Finansdepartementet fra tidligere.

Departementet har ønsket å sikre en bredde i gruppens sammensetning når det gjelder kompetanse innen bl.a. aksje- og renteforvaltning og statistisk analyse. Departementet har også lagt vekt på at ekspertgruppen skal bestå av internasjonalt anerkjente eksperter og at det ikke er noen interessekonflikter i forhold til Norges Bank eller Finansdepartementet. Ekspertgruppens samlede godtgjøring for oppdraget er fastsatt til 300 000 dollar.

Etter en offentlig anbudskonkurranse har departementet valgt konsulentselskapet Mercer til å utarbeide en rapport om internasjonale erfaringer med aktiv forvaltning. Rapporten skal foreligge innen 1. desember 2009. Denne delen av prosjektet har en kostnadsramme på 75 000 pund.

Departementet legger opp til at brevet fra Norges Bank og rapportene fra ekspertgruppen og Mercer vil bli gjort offentlig tilgjengelig i desember. Det legges videre opp til å arrangere et åpent seminar i januar 2010 der en vil invitere norske og internasjonale eksperter til å gjennomgå og kommentere de skriftlige innspillene som er mottatt.