Historisk arkiv

Finansdepartementet styrker forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet presenterer i dag to saker som bidrar til å styrke forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland. - Jeg er glad for at vi nå kan legge fram forslag til nytt regelverk for Statens pensjonsfond – Utland, og redegjøre for arbeidet med å evaluere den aktive forvaltningen. Målet er å sikre et solid faglig beslutningsgrunnlag og åpenhet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

I tråd med det som ble varslet Stortinget i St.meld. nr. 20 (2008-2009) sender departementet i dag på høring utkast til nytt regelverk for forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland. Videre følger departementet opp det som ble varslet i St.meld. nr. 20 (2008-2009) om en ekstern gjennomgang av den aktive forvaltningen i Norges Bank.

Gjennomgangen av regelverket for Statens pensjonsfond – Utland er motivert ut fra flere hensyn. Det er et generelt behov for å revidere regelverket, som til dels bærer preg av at det er blitt løpende utbygd over tid, samtidig som fondet har vokst betydelig i verdi og i kompleksitet. Videre medfører beslutningen om å investere inntil 5 prosent av fondet i fast eiendom og arbeidet med ansvarlige investeringer et behov for å revidere retningslinjene. Erfaringene de siste årene viser dessuten at det er ønskelig med et mer finmasket system for å regulere risikoen i aktiv forvaltning.

Arbeidet med å utforme et nytt regelverk for Statens pensjonsfond – Utland har vært krevende, blant annet fordi det berører arbeids- og ansvarsfordelingen mellom Norges Banks styrende organer og Finansdepartementet. Gjennom det nye regelverket tydeliggjøres denne grensen ved at det er fastsatt flere parametere for eierens risikotoleranse enn det som gjelder i dag, samtidig som en klargjør bankens ansvar for å fastsette utfyllende retningslinjer og prinsipper for den operative gjennomføringen.

- Det nye regelverket vil bidra til å begrense risikoen og sikre en trygg og langsiktig forvaltning av fondet, sier finansministeren.

Departementet har i tillegg lagt opp til et bredt anlagt prosess for evaluering av den aktive forvaltningen. Det er oppnevnt en gruppe bestående av tre internasjonalt anerkjente eksperter som skal analysere Norges Banks resultater i den aktive forvaltningen, mens konsulentselskapet Mercer er bedt om å gjøre rede for status for aktiv forvaltning i andre store fond internasjonalt. I tillegg er Norges Bank bedt om å utarbeide en plan for aktiv forvaltning framover.

- Jeg er trygg på at vi gjennom dette arbeidet og en åpen og bred høringsprosess i etterkant vil ha gode forutsetninger for å komme tilbake til Stortinget våren 2010 med en vurdering av hvorvidt eller i hvilket omfang aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond – Utland skal videreføres, sier finansminister Halvorsen.