Historisk arkiv

Høring: Nye regler om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt utkast til nye regler om forvaltning av Statens pensjonsfond – Utland på høring til Norges Bank og Riksrevisjonen. Departementets regulering av Norges Banks forvalteroppdrag er i dag spredt over tre forskjellige regelsett. I utkastet er alle disse samlet i ett regelverk.

Finansdepartementet har i dag sendt utkast til nye regler om forvaltning av Statens pensjonsfond – Utland på høring til Norges Bank og Riksrevisjonen. Departementets regulering av Norges Banks forvalteroppdrag er i dag spredt over tre forskjellige regelsett. I utkastet er alle disse samlet i ett regelverk.
 
Departementet varslet i St.meld. nr. 20 (2008-2009) at en vil gjennomgå rammeverket for Statens pensjonsfond – Utland med sikte på at et nytt regelverk om forvaltningen av fondet skal tre i kraft 1. januar 2010. Utkastet til nye regler om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland bygger på dagens regulering, men det stiller flere nye krav til Norges Bank.

Blant de nye kravene som stilles i utkastet til nye regler om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland er:

  • Krav om utarbeidelse av en strategisk plan. Denne skal nærmere beskrive hvordan banken vil løse forvalteroppdraget, fordelt etter bankens hovedleveranser til Finansdepartementet: innfasning av nye midler, kostnadseffektiv eksponering mot referanseindeksene og aktiv forvaltning.
  • Det foreslås fastsatt supplerende grenser for risikotakning i den aktive forvaltningen.
  • Det foreslås fastsatt rammer for opplåning (”leverage”) i forvaltningen.
  • Det foreslås at banken skal styre, måle og kontrollere risikoen etter flere parametere enn det som gjelder i dag.
  • Det foreslås at banken skal offentliggjøre prinsipper for avlønning.
  • Det foreslås mer omfattende offentlige rapporteringskrav, blant annet om lønnsopplysninger.

I tillegg er det foreslått regler som nærmere regulerer investeringer i den nye aktivaklassen fast eiendom.

En nærmere redegjørelse for foreslåtte nye regler finnes i høringsbrevet.

Det er ikke et krav at det nye regelverket skal på høring, men departementet har likevel funnet det hensiktsmessig å gjennomføre en høring. Eventuelle merknader til utkastet kan fremmes til departementet innen 15. oktober 2009.