Historisk arkiv

Høring - enkle momsregler for utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om forenklet registrerings- og rapporteringsordning for utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester. Fra 1. juli skal det beregnes merverdiavgift når tilbydere i utlandet leverer elektroniske tjenester til privatpersoner i Norge. Dette vil sikre like konkurransevilkår for norske og utenlandske tilbydere.

Elektroniske tjenester som selges til norske forbrukere har vært avgiftspliktige ved salg fra norske tilbydere siden 2001, men ikke ved salg fra utenlandske tilbydere. I forbindelse med Stortingets vedtak av statsbudsjettet 2011 ble denne skjevheten rettet opp, og fra 1. juli 2011 skal det beregnes merverdiavgift når privatpersoner bosatt i Norge kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. Finansdepartementet foreslår nå en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for disse tilbyderne som skal være på plass når avgiftsplikten trer i kraft. Ordningen etablerer færre plikter og legger til rette for enkel etterlevelse av disse. Forslaget medfører ikke ekstra arbeid for kjøpere av elektroniske tjenester.

Det foreslås blant annet følgende endringer:

  • Merverdiavgift på privatpersoners avgiftspliktige innførsel av
    elektroniske tjenester skal beregnes og betales av tilbyderne i utlandet.
  • Aktuelle tilbydere vil i utgangspunktet være registreringspliktige i Merverdiavgiftsregisteret, men kan velge forenklet registreringsordning.
  • Tilbydere i forenklet registreringsordning kan kommunisere elektronisk med ett skattekontor, de vil møte forenklede registreringsprosedyrer, forenklet rapportering og forenklede dokumentasjonskrav.
  • Tilbydere i forenklet registreringsordning vil ikke kunne føre inngående merverdiavgift til fradrag i utgående merverdiavgift på omsetningsoppgaven, men vil kunne søke refusjon.

Forslaget om den forenklede registreringsordningen har store likheter med de reglene medlemslandene i EU har hatt siden 2003. Flere tilbydere som berøres av forslaget vil derfor allerede være kjent med innholdet.

Høringsfristen er 24. mars 2011.

Les mer: