Høring om endringer i merverdiavgiftsloven mv. som følge av merverdiavgift på innførsel av elektroniske tjenester til privatpersoner hjemmehørende i Norge

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.03.2011

Vår ref.: 11/983 SL KKa/KR

Høring om endringer i merverdiavgiftsloven mv. som følge av merverdiavgift på innførsel av elektroniske tjenester til privatpersoner hjemmehørende i Norge

 

Finansdepartementet sender på høring forslag til endringer i merverdiavgiftsloven. Endringene foreslås som en oppfølging av at Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011 vedtok merverdiavgiftsplikt med alminnelig sats på 25 prosent på innførsel av elektroniske tjenester til privatpersoner mv. hjemmehørende i Norge. Endringene i merverdiavgiftsloven nødvendiggjør også enkelte mindre endringer i skattebetalingsloven og bokføringsloven.

Lovendringene som foreslås i høringsnotatet går i all hovedsak ut på å innføre en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere i utlandet som selger elektroniske tjenester til privatpersoner i Norge. Etablering av en slik ordning ble forutsatt i Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011, og lå således til grunn for Stortingets vedtak. Den forenklede ordningen er basert på tilsvarende ordning i EUs merverdiavgiftsdirektiv.

Det foreslås at ansvaret for beregning og betaling av merverdiavgift på innførsel av elektroniske tjenester til privatpersoner i Norge, skal ligge hos tilbyder. Disse tilbyderne skal kunne velge å registrere seg etter forenklet registrerings- og rapporteringsordning i stedet for å registrere seg ved norsk representant i Merverdiavgiftsregisteret. Tilbydere som velger den forenklede ordningen skal kommunisere elektronisk med skattekontoret, og de vil møte forenklede registreringsprosedyrer, forenklet rapportering og forenklede dokumentasjonskrav. Tilbydere i den forenklede ordningen vil imidlertid ikke kunne føre inngående merverdiavgift til fradrag i utgående merverdiavgift på omsetningsoppgaven, men vil kunne søke refusjon.

Høringsnotatet lagt ut på Finansdepartementets nettsider, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216. Ved å kontakte Skattelovavdelingen på telefon 22 24 44 31/22 24 44 33 eller sende e-post til [email protected], vil høringsnotatet kunne bli tilsendt med posten. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Stortingets vedtak er basert på at merverdiavgiftsplikten skal tre i kraft 1. juli 2011. Det er derfor nødvendig med en kort høringsfrist. Det vises til at saken gjelder gjennomføringen av merverdiavgiftsplikten som ble omfattende diskutert i forbindelse med statsbudsjettet for 2011. Det ble da også varslet høring. Ettersom både den forenklede registreringsordningen i EU og departementets arbeidsskisse ble presentert i proposisjonen til Stortinget i oktober 2010, er det besluttet å sette høringsfristen til fire uker.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser settes derfor til torsdag 24. mars 2011. Departementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til [email protected].


Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.
ekspedisjonssjef

                                                              Elisabeth Berge
                                                              avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Abelia Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
ACN Norge AS  Postboks 1239 Vika  0110 OSLO
Adobe systems Norge AS Karenslyst Allè 8 B 2 etj 0278 OSLO
Advokatfirma DLA Piper Norway DA Postboks 1364 Vika 0114 OSLO
Advokatfirma Grette AS Postboks 1397 Vika 0114 OSLO
Advokatfirma Hjort DA Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO
Advokatfirma Haavind AS Postboks 359 Sentrum 0101 OSLO
Advokatfirma Pricewaterhousecoopers AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO
Advokatfirma Ræder DA Postboks 2944 Solli 0230 OSLO
Advokatfirma Schjødt AS Postboks 2444 Solli 0201 OSLO
Advokatfirma Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 OSLO
Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Postboks 1829 Vika 0123 OSLO
Advokatfirma Thommessen AS Postboks 1484 Vika 0116 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Altibox  Postboks 8124  4069 STAVANGER
Annonsørforeningen - ANFO  Arbins gate 2 0253 OSLO
Apple Computer Postboks 244 Lilleaker c/o Apple Computer 0216 OSLO
A-pressen   Pb. 1168 Sentrum 0107 Oslo
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Arntzen de Beche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 OSLO
Attac Norge Osterhausg. 27 0183 OSLO
BA-HR AS Postboks 1524 Vika 0117 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Berner Gruppen  Postboks 1184 Sentrum 0107 OSLO
Broadnet Norge AS  Pb. 1  1330 FORNEBU
Brukerklagenemda  Postboks 4592 Nydalen 0404 OSLO
Brønnøysundregistrene   8910 BRØNNØYSUND
Bureau Veritas Norsk Avdeling Serviceboks 24 0051 OSLO
Buskerud fylkesbibliotek Grønland 58 3045 DRAMMEN
Canal Digital  Snarøyveien 30 1360 FORNEBU
Chess Communications  Pb. 6142 Bedriftssenter 5892 BERGEN
Cisco Systems Norge  Pb. 426 Skøyen 0213 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Deloitte Advokatfirma AS Postboks 347 Skøyen 0213 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den Norske Aktuarforening Maridalsveien 91 0461 OSLO
Den norske Bokhandlerforening Øvre Vollg. 15 0158 OSLO
Den Norske Dataforenings Servicekontor AS Postboks 8874 Youngstorget 0028 OSLO
Den Norske Fagpresses Forening Akersg. 41 0158 OSLO
Den norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 OSLO
Den norske Forleggerforening Øvre Vollg. 15 0158 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO
Departementene
Departementenes Servicesenter  Postboks 8129 DEP 0032 OSLO
Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Det Norske Veritas Veritasveien 1 1363 HØVIK
Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO
Econa Postboks 1869 Vika 0124 OSLO
Edda Media  Postboks 795 Sentrum 0106 OSLO
Eforum  pb 242  1326 LYSAKER
Eidsiva Bredbånd AS  Pb. 224 2601 LILLEHAMMER
Electronic arts Norway AS Nydalsveien 33 Torgbygget 0484 OSLO
Eniro Norge AS  Pb. 6705 Etterstad 0609 OSLO
Enivest AS  pb 123 6801 FØRDE
Ericsson AS  Postboks 164 1371 ASKER
Ernst & Young Tax Advokatfirma AS Oslo Atrium, Postboks 20 0051 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Fagpressens Informasjonskontor  [email protected]  
Familie &  Medier  Pb. 2420 Solheimsviken 5824 BERGEN
Fellesforbundet Lilletorget 1 0184 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor Postboks 2330 Solli 0201 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finn NO AS Postboks 747 Sentrum 0106 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forskerforbundet Postboks 1025 Sentrum 0104 OSLO
Forskningsinstituttenes Felles Arena Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
Forsvarets tele- og datatjeneste 6986 Værlandet
Get  pb 4400 0872 OSLO
Google Norway AS pb 2926 Solli 0255 OSLO
Hafslund Telecom  Serviceboks 0247 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
Hegnar Media  pb 724 Skøyen 0377 OSLO
HSH Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
IKT-Norge Postboks 546 Skøyen 0214 OSLO
Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO
Institutt for journalistikk  Postboks 1432 1602 FREDRIKSTAD
Institutt for medier og kommunikasjon  pb 1093 Blindern 0317 OSLO
Institutt for rettsinformatikk  Postboks 6706 St.Olavs Plass  0130 OSLO
Intelecom Group AS  Postadresse: Postboks 124 Bryn  0667 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS)  Postboks 1378, Vika 0114 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
KPMG Law Advokatfirma DA Postboks 7000 0306 OSLO
Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom [email protected] 
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Last Mile Communications  pb 456 1373 ASKER
Lebara AS  Postboks 6258, Etterstad  0603 OSLO
Lyse Tele AS  pb 8124 Forus 4069 STAVANGER
Media Norge  pb 1586 Sluppen 7435 TRONDHEIM
Mediebedriftenes Landsforening Kongens gate 14 0153 OSLO
Mediehuset Nettavisen  pb 9386 Grønland 0135 OSLO
Medietilsynet  Nygata 4, 1607 FREDRIKSTAD
Mentor Medier  pb 1180 sentrum 0107 OSLO
Microsoft Norge  pb 274 1326 LYSAKER
Mobile Norway AS   [email protected] 
Modern Times Group AB  Skeppsbron 18 Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden
Den Norske Multimediaforening Nordre Dramdalsvei 3330 SKOTSELV
Nera Networks AS  pb 7090  5020 BERGEN
NetCom AS  pb 4444 Nydalen  0403 OSLO
Network Norway  Pb. 6258 Etterstad 0603 OSLO
NextGenTel AS  Postboks 3, Sandsli  5861 BERGEN
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
NOFO Postboks 8077 Postterminalen 4068 STAVANGER
Nokia Norge  pb 4332 Nydalen 0402 OSLO
Noraudit AS Postboks 1568 Vika 0118 OSLO
Nordisk Mobiltelefon Norge AS  Postboks 1401 Leangen 7444 TRONDHEIM
Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd Avdeling for Offentlig Ret Juridisk Institut Aarhus Universitet Bartholins Allé Bygning 1350 8000 Århus, DANMARK
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Hovedorganisasjon  Pb. 5250 Majorstuen 0368 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges televisjon   Postboks 476 1327 LYSAKER
Norkring Telenor Broadcast  1331 FORNEBU
Norsk Aller   Postboks 1169 Sentrum 0107 OSLO
Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad 0606 OSLO
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Uranienborgv. 2 0258 OSLO
Norsk Filmbyråers Forening Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO
Norsk Forening for Jus og EDB  PB. 6728, St. Olavs plass 0130 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk journalistlag  Pb. 8793, Youngstorget  0028 OSLO
Norsk kulturråd  Grev Wedels plass 1 0151 OSLO
Norsk Presseforbund Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO
Norsk Studentunion Thorvald Meyers g. 7 0555 OSLO
Norsk Teknologi  Pb. 7175, Majorstuen 0369 OSLO
Norsk tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)  pb 5250 Majorstuen 0368 OSLO
Norsk Tjenestemannslag NTL Møllerg. 10 0179 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Norske film- og tv-produsenters forening  Dronningens gate 16 0152 OSLO
Norske patentingeniørers forening Postboks 2003 Vika 0125 OSLO
NRK 0340 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181 OSLO
NTNU 7491 TRONDHEIM
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) Postboks 5493 Majorstuen 0305 OSLO
One Call AS  Pb. 4466, Nydalen  0403 OSLO
Opera Software ASA Postboks 2648 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Oslo Børs ASA Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO
P4 Norge  Serviceboks 2626 LILLEHAMMER
Patentstyret Postboks 8160 Dep 0033 OSLO
Polaris Media  Pb. 3200, Sluppen  7003 TRONDHEIM
Post- og teletilsynet  Pb. 93, 4791 LILLESAND
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
RiksTV AS  Pb. 393, Økern  0513 OSLO
Samfunnsøkonomenes Forening Postboks 8872 0028 OSLO
Senter for statlig økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Sentralskattekontoret for storbedrifter Postboks 1705 Varaskjold 1501 SARPSBORG
Sentralskattekontoret for utenlandssaker Postboks 8031 Postterminalen 4068 STAVANGER
Servicebedriftenes Landsforening Postboks 5473 Majorstuen 0305 OSLO
Simonsen Advokatfirma AS Postboks 6641 0129 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skatterevisorenes Forening Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Sony Music Entertainment Norway AS Postboks 74 Torshov 0412 OSLO
Sparebankforeningen i Norge Postboks 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Spotify Norway AS Postboks 7005 St Olavs pl 2 0130 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO
Stiftelsen Elektronikkbransjen Postboks 6640 Etterstad 0607 OSLO
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA 0246 OSLO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli 0201 OSLO
Teknologibedriftenes Landsforening Postboks 769 4004 STAVANGER
Teknologisk Institutt Postboks 2608 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Tele2 Norge AS  Postboks 4015 8608 MO I RANA
Telenor Broadcast Holding   Passoppveien 1 1488 HAKADAL
Telenor Norge  1331 FORNEBU
Telio Telecom AS  Postboks 54 Skøyen 0212 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
TV2 AS  Pb. 2, Sentrum  0101 OSLO
TV3 AS  Akersgata 73 0180 OSLO
TVNorge AS  Pb. 4800, Nydalen 0422 OSLO
Ubi Soft Entertainment AS Postboks 733 Skøyen c/o Visma Services Norge AS 0214 OSLO
UNDP Borgg. 2 0650 OSLO
UNINETT  Abels gate 5, 7030 TRONDHEIM
Universitetet i Bergen Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO
Ventelo  Pb. 633, Lundsiden  46060 KRISTIANSAND S
Verizon Norway AS  Karoline Kristiansens vei 4 0661 OSLO
Vivendi AS Thorvald Meyers gate 51 0555 OSLO
Warner Bros. Entertainment Norge AS Postboks 1117 Sentrum 0104 OSLO
Warner Music Norway AS Postboks 4494 Nydalen 0403 OSLO
Wiersholm Mellbye & Bech Advokatfirma Postboks 1400 Vika 0115 OSLO
Wikborg, Rein & Co Postboks 1513 Vika 0117 OSLO
Wimp Music AS Akersbakken 10 0172 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO