Historisk arkiv

Pensjonsfondet inn i eiendom og nye framvoksende markeder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategien i Statens pensjonsfond – Utland. Denne strategien er uttrykt i form av en såkalt referanseportefølje. Departementet legger i dag fram den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond.

I meldingen legger Regjeringen opp til flere endringer i investeringsstrategien for Statens pensjonsfond - Utland:

• Det åpnes for å investere inntil 5 prosent av kapitalen i fast eiendom over tid.
• Fondets referanseportefølje utvides ved å inkludere flere framvoksende aksjemarkeder.
• Eierandelsgrensen for investeringer i børsnoterte selskaper heves fra 5 til 10 prosent, uten at dette skal rokke ved fondets rolle som finansiell investor.

- Regjeringen har høye ambisjoner for forvaltningen av Statens pensjonsfond. De endringene vi nå legger opp til vil over tid vil kunne bidra til å spre fondets risiko ytterligere, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Siktemålet med investeringene i Statens pensjonsfond – Utland er å oppnå en høyest mulig avkastning på lang sikt gitt et moderat nivå på risiko. Bred risikospredning oppnås ved å spre investeringene på små eierandeler i mange tusen aksjer og obligasjoner over hele verden. Finansdepartementet har gradvis videreutviklet investeringsstrategien i Statens pensjonsfond – Utland. Det er naturlig at arbeidet med strategien framover innrettes mot å utvikle en strategi som best mulig utnytter fondets særpreg. Naturlige former for videreutvikling anses å være endringer som bidrar til ytterligere risikospredning og investeringer som drar fordel av fondets størrelse, langsiktighet og evne til å holde mindre omsettelige eiendeler. Investeringer i nye framvoksende markeder og en egen portefølje for eiendomsinvesteringer er begge endringer som etter departementets syn henger naturlig sammen med en slik utvikling.

Eiendomsinvesteringer
Investeringer i fast eiendom gir eierinteresser i tomter, bygninger eller deler av bygninger, som for eksempel kontorbygg og kjøpesentre.

- Eiendomsinvesteringer forventes å kunne bedre fondets avkastnings- og risikoprofil. Eiendom utgjør den største aktivaklassen etter obligasjoner og noterte aksjer. Ved å åpne opp for slike investeringer i Statens pensjonsfond – Utland, vil fondets investeringer i enda større grad representere utviklingen i verdens aksje- obligasjons- og eiendomsmarkeder og investeringsstrategien i Statens pensjonsfond vil etter dette bli mer lik investeringene i sammenliknbare fond internasjonalt, sier Halvorsen.

Det vil ta mange år å bygge opp en eiendomsportefølje. Selv en andel på 5 pst. av fondet vil innebære en stor investering sett i forhold til markedet størrelse og likviditet. Hensynet til både avkastning og transaksjonskostnader taler derfor for at porteføljen bygges opp over mange år. Hoveddelen av investeringene forventes å skje gjennom unoterte instrumenter. Dette skaper utfordringer knyttet bl.a. til måling av avkastning og risiko. Før de planlagte investeringene i fast eiendom kan starte opp, skal departementet definere et mandat til Norges Bank som inneholder avkastningskrav, risikorammer og rapporteringskrav. Dersom det er funnet tilfredsstillende løsninger på disse forholdene, kan det bli aktuelt å starte oppbyggingen av en eiendomsportefølje i løpet av 2008.

Flere framvoksende markeder
Fondets referanseportefølje for aksjer har til nå vært begrenset til et forholdsvis lite antall markeder. Basert på faglige råd fra Norges Bank og Strategirådet legges det nå opp til å inkludere de framvoksende markeder som til enhver tid inngår i verdensindeksen fra indeksleverandøren FTSE. Per i dag innebærer det at 18 nye fremvoksende markeder inkluderes i den referanseporteføljen som Finansdepartementet fastsetter.

De nye markedene er Argentina, Chile, Colombia, Egypt, Filippinene, India, Indonesia, Kina, Malaysia, Marokko, Pakistan, Peru, Polen, Russland, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia og Ungarn. Basert på dagens markedsverdier i de enkelte markeder vil andelen framvoksende markeder i referanseporteføljen for aksjer etter dette utgjøre om lag 10 prosent, mot dagens 5 prosent. 

- Flere framvoksende markeder i referanseporteføljen vil gi en bedre spredning av fondets risiko, sier finansministeren. I tillegg vil referanseporteføljen etter denne endringen bli mer representativ for utviklingen i de internasjonale aksjemarkedene. Endringen vil bli gjennomført over tid, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Høyere eierandelsgrense
Departementet legger opp til å heve eierandelsgrensen for aksjeinvesteringer fra 5 til 10 pst. Departementet har balansert ønsket om å tydeliggjøre at fondet er en finansiell investor opp mot de potensielle kostnadene forbundet med en for lav grense. I lys av den fortsatt sterke veksten i fondets kapital, allerede vedtatte endringer i investeringsretningslinjene(dvs. økningen av aksjeandelen fra 40 til 60 pst., og utvidelsen av fondets referanseportefølje til å inkludere små børsnoterte selskaper), samt hensynet til Norges Banks aktive forvaltning, har en etter en samlet vurdering kommet til at eierandelsbegrensningen heves fra 5 til 10 pst av stemmeberettigede aksjer i børsnoterte selskaper. En slik grense er fortsatt relativt lavt i forhold til mange andre fond det er naturlig å sammenlikne seg med, og endringen rokker ikke ved fondets rolle som finansiell investor.

 

Seminaret og pressekonferansen om Statens pensjonsfond kan også sees på Nett-tv.