Historisk arkiv

Utredning om lovverket som regulerer sparebanker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonen overleverte i dag sin utredning nr. 22, NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. til Finansdepartementet.

Banklovkommisjonen overleverte i dag sin utredning nr. 22, NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. til Finansdepartementet.

- Jeg merker meg at lovutkastet legger til rette for, gjennom et godt tilrettelagt nytt lovverk, at tradisjonell sparebank ved bruk av egenkapitalbevis (tidligere kjent som grunnfondsbevis) videreføres som hovedmodeller i sparebanksektoren. Dette er i tråd med de føringer Finansdepartementet har gitt, sier finansminister Kristin Halvorsen. Banklovkommisjonens arbeid legger grunnlag for lovendringer som er høyt prioritert både fra myndighetens og næringens side.

Banklovkommisjonen har fått i mandat av Finansdepartementet å utrede modeller som sikrer sparebankenes egenart i omstruktureringsprosesser. Det er viktig å etablere gode alternativer til omdanning av sparebank til bank i aksjeselskaps form, slik at sparebanksektoren kan videreutvikles blant annet ved behov for å kunne innhente ny egenkapital via verdipapirmarkedet.

Banklovkommisjonen fremlegger utkast til et omfattende regelverk som foreslås inntatt i tre nye kapitler i finansieringsvirksomhetsloven fra 1988. Formålet med lovutkastet er først og fremst å sikre en regulering som gir mulighet  for struktur- og foretaksendringer innenfor sparebanksektoren. I utredningen fremlegges også utkast til et modernisert regelverk om egenkapitalbevis (tidligere kjent som grunnfondskapitalbevis). Dette regelverket vil gjøre det lettere for sparebanker å skaffe seg ny egenkapital uten å foreta omdanning til bank i aksjeselskaps form.

- Departementet vil gi oppfølging av denne utredningen høy prioritet, og vi tar sikte på å fremme proposisjon slik at Stortinget vil kunne behandle den i vårsesjonen, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Banklovkommisjonen er også bedt om å vurdere konsesjonsspørsmål som oppstår ved omdanning av sparebank til bank i aksjeselskaps form. Etter Banklovkommisjonens utkast til regler vil konsesjonsmyndigheten ha skjønnsmyndighet i behandling av søknader om konsesjon til omdanning fra sparebank til aksjesparebank.