Høring - NOU 2009:2 - Kapital- og organisasjonsforhold i sparebanksektoren mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.02.2009

Vår ref.: 09/51 FM TME

Høring - NOU 2009:2 - Kapital- og organisasjonsforhold i sparebanksektoren mv.


Finansdepartementet sender med dette på høring Banklovkommisjonens utredning NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv., som ble overlevert Finansdepartementet 9. januar 2009. Utredningen foreligger ikke i trykket versjon, men er tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider www.regjeringen.no/fin.

I utredningen fremlegges utkast til et omfattende regelverk som tar sikte på å imøtekomme et ønske fra sparebanknæringen om lovgivning som legger til rette for struktur- og foretaksendringer mv. innenfor sparebanksektoren.

Finansdepartementet tar sikte på å fremme lovproposisjon i løpet av våren 2009, slik at Stortinget også vil kunne behandle proposisjonen i løpet av våren. Vi ber derfor om høringsinstansenes merknader allerede innen fredag 6. februar 2009.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no. Instanser som ikke er egen høringsinstans (se vedlagte høringsliste) er også velkomne til å komme med innspill i høringen.

De enkelte høringsinstansene bes vurdere om utredningen også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

 

Med hilsen

 

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                   Erling G. Rikheim
                                                                                   avdelingsdirektør

Kopi: Banklovkommisjonen

Høringsinstanser


Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansnæringene Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskaolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norsk Tillitsmann ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen