Historisk arkiv

Nye skatteregler for pensjonister fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Fra 2011 skjer det store endringer i reglene for alderspensjon. Det vil også bli endringer i reglene for beskatning av pensjon. Endringene gjør det mer lønnsomt å arbeide etter fylte 62 år og innebærer økt likebehandling av ektefeller og samboende på skatteområdet.

De aller fleste av pensjonistene får nå tilsendt skattekort hvor de endrede pensjonsskattereglene er innarbeidet. Men det har ikke vært mulig å innarbeide endringene i skattekortet for alle pensjonister. Det er derfor viktig at pensjonistene kontrollerer at grunnlaget for utskriving av skattekortet er korrekt. Grunnlaget for beregnet forskuddstrekk fremgår av de utsendte skattekortene.

Om lag 60 prosent av AFP- og alderspensjonistene får redusert skatt med endringen, om lag 10 prosent får uendret skatt og om lag 30 prosent får økt skatt. De som får økt skatt har hovedsakelig relativt høy inntekt. Det finnes imidlertid noen unntak. Dette gjelder for det første enkelte ektepar som i dag får beregnet skatten under ett gjennom skattebegrensningsregelen, men hvor kun den ene har rett på skattefradrag eller skattebegrensning med nye regler. Dette er en gruppe som fram til nå har hatt en skattefordel sammenlignet med samboere. For det andre kan det gjelde enkelte pensjonister som i dag skattlegges under skattebegrensningsregelen og har netto negative kapitalinntekter (for eksempel som følge av høye renteutgifter på lån). De har fram til nå hatt en høyere verdi av rentefradraget enn alle andre skattytere. For disse gruppene vil det bli gitt overgangsregler.

Overgangsregelen får størst betydning for pensjonister med lav inntekt, og de med de laveste inntektene vil i stor grad blir skjermet mot en skatteskjerpelse i 2011. Om lag 7 prosent av pensjonistene vil være aktuelle for overgangsregelen. Pensjonistene som omfattes, vil over en treårsperiode få en gradvis tilnærming til det nye skattenivået.

Overgangsregelen vil bli fastsatt av departementet i en forskrift. Forskriften vil bli gitt straks Stortinget har behandlet en budsjettproposisjon departementet vil fremme i begynnelsen av januar. Finansministeren tar sikte på å legge fram et forslag for Stortinget som innebærer en skattelette på om lag 400 millioner kroner i 2011. Dette kommer i tillegg til lettelsen i Regjeringens budsjettforslag på 1,35 milliarder kroner til pensjonistgruppen.

Det har ikke vært mulig å innarbeide virkningen av overgangsregelen i skattekortene som sendes ut i disse dager. Skattetrekket som er oppgitt på skattekortet vil derfor være for høyt for pensjonistene som omfattes. Skatteetaten vil sende ut brev med informasjon om overgangsregelen til flest mulig av disse pensjonistene så fort forskriften er gitt. De aktuelle pensjonistene kan deretter be om få skrevet ut et nytt, korrekt skattekort for 2011.

Nærmere informasjon om de nye skattereglene for pensjonister finnes i Prop. 1. LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 og pressemelding fra budsjettfremleggelsen.


______________________

Publisert: 15.12.2010  -  Oppdatert: 03.01.2011