Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Overgangsregler i den nye pensjonistbeskatningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fremmet en proposisjon med nødvendige bevilgningsmessige endringer i statsbudsjettet 2011 knyttet til overgangsregler i den nye pensjonistbeskatningen.

 

Endringene i pensjonistbeskatningen fra 2011 er til fordel for de fleste pensjonister med lav til middels inntekt, blant annet fordi den skatten de betaler av kapitalinntekter og arbeidsinntekter vil reduseres til samme nivå som for alle andre skattytere. Det finnes imidlertid noen tilfeller hvor også pensjonister med lav til middels inntekt kan få skjerpelser. Finansdepartementet har tidligere varslet at det vil bli innført overgangsregler for disse. Reglene betyr ytterligere 400 millioner kroner i skattelettelser til pensjonistgruppen i 2011. De aktuelle pensjonistene vil kunne be om et nytt skattekort for 2011 med redusert skattetrekk.

Det er to grupper som kan få økt skatt på tross av lav eller middels inntekt, og som dermed kan omfattes av overgangsreglene. Dette gjelder for det første enkelte ektepar som inntil nå har fått beregnet skatten under ett etter skattebegrensningsregelen, men hvor kun den ene har rett til skattefradrag eller skattebegrensning etter de nye reglene. Dette er en gruppe som fram til nå har hatt en skattefordel sammenlignet med samboere. For det andre kan det gjelde enkelte pensjonister som i dag skattlegges etter skattebegrensningsregelen og har netto negative kapitalinntekter (for eksempel som følge av høye renteutgifter på lån). De har fram til nå hatt en høyere verdi av rentefradraget enn alle andre skattytere. Om lag 7 prosent av alle pensjonister vil være aktuelle for overgangsregelen.

De det gjelder vil få kompensert en andel av skatteskjerpelsen over et bunnivå som er lagt inn av administrative hensyn (600 kroner for enslige og 1 200 kroner for ektepar). Desto lavere bruttoinntekt, desto mer av skjerpelsen blir kompensert. Enslige med samlet bruttoinntekt under 220 000 kroner og ektepar med samlet bruttoinntekt under 330 000 kroner, vil få kompensert hele skjerpelsen over bunnivået. Ved stigende bruttoinntekt reduseres kompensasjonen, inntil den faller helt bort ved en bruttoinntekt på 440 000 kroner for enslige og 770 000 kroner for ektepar. I 2012 og 2013 trappes kompensasjonen gradvis ned, inntil alle pensjonistene skattlegges etter ordinære regler i 2014.

Tabellen nedenfor viser hvor mye av skjerpelsen som vil kompenseres for enkelte utvalgte nivå på bruttoinntekten for henholdsvis enslige og ektepar.

 

Tabell Kompensasjonssats for enkelte utvalgte nivå på bruttoinntekten for hhv. enslige og ektepar.

 

Kompensasjonssats

Bruttoinntekt (enslige/ektepar)

2011

2012

2013

Under 220 000 / 330 000 kroner

100 %

67 %

33 %

250 000 / 390 000 kroner

86 %

58 %

29 %

300 000 / 490 000 kroner

64 %

42 %

21 %

350 000 / 590 000 kroner

41 %

27 %

14 %

400 000 / 690 000 kroner

18 %

12 %

6 %

440 000 / 770 000 kroner og over

0 %

0 %

0 %


Overgangsregelen vil bli fastsatt av departementet i forskrift. Forskriften vil bli gitt straks Stortinget har behandlet budsjettproposisjonen departementet fremmet i dag.

Det har ikke vært mulig å innarbeide virkningen av overgangsregelen i skattekortene som ble sendt ut i desember. Skattetrekket som er oppgitt på skattekortet vil derfor være for høyt for pensjonistene som omfattes. Skatteetaten vil sende ut brev med informasjon om overgangsreglene til flest mulig av disse pensjonistene, men med et forbehold om at Stortinget vedtar bevilgningen. De aktuelle pensjonistene kan deretter be om få skrevet ut et nytt, korrekt skattekort for 2011. Dersom en ikke ber om nytt skattekort, vil en ved skatteoppgjøret få tilbake det en har betalt for mye i skatt. Det er altså ingen som vil gå glipp av en rettmessig skattereduksjon.

For nærmere informasjon om de nye skattereglene for pensjonister:

Til toppen