Historisk arkiv

Tobakksprodusenter utelukket fra SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har besluttet å utelukke 17 selskaper som produserer tobakk fra Statens pensjonsfond utland (SPU), basert på tilråding fra Etikkrådet for fondet. Nedsalget i disse selskapene er nå gjennomført.

- Da Graver-utvalget foreslo dagens etiske retningslinjer debatterte man hvorvidt tobakksprodusenter burde utelukkes fra fondet. Man kom under tvil til at tobakksproduksjon ikke skulle danne grunnlag for utelukkelse. Det har skjedd en utvikling både internasjonalt og nasjonalt, gjennom ikrafttreden av WHOs tobakkskonvensjon og innstramningen av den norske røykeloven, etter at Graver-utvalget la fram sin innstilling. Vi har tatt innover oss denne utviklingen og anser – bl.a. i lys av høringsinnspill i forbindelse med evalueringen av de etiske retningslinjene – at tiden er moden for å utelukke tobakksproduksjon fra fondet. Det er viktig at de etiske retningslinjene til enhver tid speiler det som kan anses som felles verdier hos eierne av fondet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Departementet la opp til at tobakksprodusenter skulle utelukkes fra SPU i St.meld. nr. 20 om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Dette fikk tilslutning i Stortinget. Den nærmere avgrensningen av tobakkskriteriet ble beskrevet i Nasjonalbudsjettet 2010. Tilrådingen er avgitt i tråd med dette.

Med utgangspunkt i indeksleverandørenes industriklassifikasjon av selskaper i aksje- og renteporteføljen til SPU (FTSE All Cap og Barclays Global Aggregate) og selskapenes opplysninger på egne hjemmesider, har Etikkrådet identifisert 17 selskaper med virksomhet som rammes av kriteriet for utelukkelse av tobakksprodusenter. Ettersom selskapene selv oppgir at de hovedsakelig driver med tobakksproduksjon, har ikke Etikkrådet funnet det nødvendig å kontakte selskapene for å få dette bekreftet.

De utelukkede selskapene er: Alliance One International Inc., Altria Group Inc., British American Tobacco BHD, British American Tobacco Plc., Gudang Garam tbk pt., Imperial Tobacco Group Plc., ITC Ltd., Japan Tobacco Inc., KT&G Corp, Lorillard Inc., Philip Morris International Inc., Philip Morris Cr AS., Reynolds American Inc., Souza Cruz SA, Swedish Match AB, Universal Corp VA og Vector Group Ltd.

Ved utformingen av et nytt kriterium om filtrering av tobakksprodusenter har Finansdepartementet lagt særlig vekt på å finne en avgrensing som henger godt sammen med systematikken i dagens etiske retningslinjer, herunder eksisterende regler for negativ filtrering av visse våpenprodusenter.

Basert på dette, har man innført en regel som i prinsippet skal omfatte all produksjon av tobakk, uavhengig av hvor stor andel av virksomheten tobakksproduksjonen utgjør. Dette betyr at man vil kunne utelukke noen flere selskaper enn de som klassifiseres i industriklassen ”tobakk” av indeksleverandørene. Det nye filtreringskriteriet for tobakksproduksjon er begrenset til tobakksproduktet og omfatter ikke tilhørende produkter som filter og smakstilsetninger.

Etikkrådet har varslet at det vil kunne komme tilbake med ytterligere anbefalinger om å utelukke selskaper som produserer tobakk.

Tilrådingen fra Etikkrådet er tilgjengelig her.

Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland på www.etikkradet.no.