Historisk arkiv

Finanskriseutvalgets utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen mottok i dag finanskriseutvalgets utredning, NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser. Utvalget foreslår en rekke tiltak for å videreutvikle finansmarkedsreguleringen i Norge.

Finansminister Sigbjørn Johnsen mottok i dag finanskriseutvalgets utredning, NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser. Utvalget foreslår en rekke tiltak for å videreutvikle finansmarkedsreguleringen i Norge, økt nordisk samarbeid om finansmarkedsregulering, ny skatte- og avgiftslegging av finanssektoren og tiltak for å bedre forbrukervernet i finansmarkedene. 

– Utredningen gir et viktig bidrag til forståelsen av den internasjonale finanskrisen og utslagene av krisen i Norge. Det er betryggende at utvalget har funnet fram til en felles forståelse av krisens årsaker og virkninger. Jeg er helt enig med utvalget i at virkningene i Norge av den internasjonale finanskrisen må ses i sammenheng med hvordan vi har brukt det handlingsrommet vi har i finanspolitikken, pengepolitikken og i reguleringen av finansmarkedene. Det er viktig at vi framover bygger videre på det vi har og utnytter vårt nasjonale handlingsrom på en best mulig måte. Utvalgets utredning bidrar med nyttige innspill til hvordan vi skal klare det, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Om utvalget
Finanskriseutvalget ble oppnevnt i juni 2009 for å vurdere det norske finansmarkedet, herunder norsk finansmarkedsregulering, i lys av den internasjonale finanskrisen og erfaringene fra denne. Daglig leder av Fafo, Jon M. Hippe, har ledet utvalget. Utvalget har vært bredt sammensatt med representanter for partene i arbeidslivet, finansnæringen, forbrukerne, myndighetene og akademia. Utvalget ble blant annet bedt om å beskrive de bakenforliggende årsakene til finanskrisen, og se på om det var særlige nasjonale forhold som bidro til utviklingen av krisen i Norge.

Nordisk samarbeid om strengere krav
Utvalget foreslår at norske myndigheter arbeider for et utvidet nordisk reguleringssamarbeid på finansmarkedsområdet, herunder samarbeid om strengere kapital- og likviditetskrav overfor banker og særskilte krav til systemviktige finansinstitusjoner. Utvalget anbefaler også at arbeidet med å overvåke systemrisiko i finanssektoren styrkes.

– Fellestrekk i kultur og språk, og stor grad av økonomisk integrasjon, særlig innenfor finansmarkedsområdet, gjør at Norden framstår som et velegnet område for reguleringssamarbeid. Regulerings- kontroll- og tilsynsarbeid må også ses i en bredere europeisk og internasjonal sammenheng, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regulering av risikoen i finanssystemet
Utvalget anbefaler at norske myndigheter legger vekt på å overvåke og regulere risikoen i det finansielle systemet som helhet, gjennom det en kan kalle makrotilsyn og makroregulering. Utvalget foreslår at Norges Bank får et klart ansvar for å gi presise og begrunnede råd om behovet for makroregulering.

– Denne dimensjonen ved regulering og tilsyn med finanssektoren bør vi legge større vekt på i framtiden. En av utfordringene er å finne fram til en god rollefordeling mellom Norges Bank, Finanstilsynet og Finansdepartementet. Den modellen utvalget skisserer er svært interessant, sier finansministeren.  

Skattesystemet kan supplere finansmarkedsreguleringen
I utredningen vises det til at ulike former for skatter og avgifter kan være egnet til å supplere finansmarkedsreguleringen og bidra til finansiell stabilitet. Utvalget foreslår at norske finansinstitusjoner ilegges en ny stabilitetsavgift basert på institusjonenes gjeld ut over egenkapital og sikrede innskudd, og at det utredes om det bør innføres en skatt (aktivitetsskatt) på finansinstitusjonenes overskudd og lønnsutbetalinger for å beskatte merverdi skapt i finanssektoren.

– Det er interessant at utvalget peker på at skattesystemet kan supplere finansmarkedsreguleringen, og at dette kan bidra til å rette opp vridninger og bidra til en mer effektiv beskatning av finanssektoren. Jeg vil på bakgrunn av utvalgets utredning gå nøye gjennom behovet for endringer i skattleggingen av finansinstitusjonene. Jeg har merket meg at en del land allerede har innført, eller planlegger å innføre, endringer i skattesystemet overfor sektoren, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Forbrukervern
Utvalget foreslår en rekke tiltak for å bedre forbrukervernet i finansmarkedene og for å gjøre det enklere for forbrukerne å treffe gode investeringsbeslutninger, blant annet når det gjelder krav til rådgivning om investeringsprodukter og utforming av standardrisikoprofiler i innskuddspensjonsordninger. På livsforsikringsområdet foreslår utvalget en gjennomgang av regelverket for å løse særskilte norske soliditets- og kostnadsutfordringer, og for å åpne for alternative pensjonsprodukter som kombinerer egenskaper fra innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsprodukter.

Utvalget foreslår at finansinstitusjoner som ikke etterlever vedtak i Finansklagenemden skal dekke forbrukerens kostnader ved etterfølgende rettsbehandling.

– Det har de senere årene framkommet mange eksempler som på forbrukere og andre ikke-profesjonelle har behov for god veiledning og et godt rettsvern i finansmarkedene. Forbrukervern og forbrukersikkerhet innenfor finanssektoren har vært og er en viktig sak for Finansdepartementet. Jeg er derfor glad for at utvalget legger fram flere forslag som kan være egnet til å styrke forbrukere og andre ikke-profesjonelles stilling i finansmarkedene, herunder tiltak for å styrke Finansklagenemdens vedtak, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Videre oppfølging
Departementet vil raskt sende utvalgets utredning på høring, med tre måneders høringsfrist. Forslagene fra utvalget omfatter et bredt saksfelt, og videre oppfølging etter høringen må tilpasses dette. For departementet vil det for eksempel være naturlig å følge opp forslagene om forsert innføring av nye internasjonale likviditets- og kapitalkrav så snart disse foreligger i endelig form fra EU.

– Noen av forslagene fra utvalget vil departementet gripe tak i straks, før høringen er avsluttet. Dette gjelder utvalgets forslag på pensjons- og livsforsikringsområdet. Disse forslagene passer godt inn i Banklovkommisjonens arbeid med endringer i lovgivningen om private pensjonsordninger. Jeg vil derfor allerede nå be kommisjonen om å vurdere utvalgets forslag på dette området. Også utvalgets forslag om å utrede en såkalt aktivitetsskatt vil vi nå se nærmere på, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Se også:

________________________________

Finanskriseutvalgets utredning, NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser, er nå sendt ut på høring med høringsfrist 3. mai 2011.