Høring - Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.05.2011

Vår ref.: 11/11

Høring - Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Finanskriseutvalget avleverte 25. januar 2011 NOU 2011: 1, Bedre rustet mot finanskriser, til Finansdepartementet. Utvalget ble oppnevnt for å vurdere det norske finansmarkedet og norsk finansmarkedsregulering i lys av den internasjonale finanskrisen og erfaringene fra denne. Utvalget ble bl.a. bedt om å beskrive de bakenforliggende årsakene til finanskrisen, og vurdere om nasjonale forhold bidro til utviklingen i Norge. Utvalget har vært bredt sammensatt med representanter for partene i arbeidslivet, finansnæringen, forbrukerne, myndighetene og akademia.

1
Utvalget foreslår en rekke tiltak for å videreutvikle finansmarkedsreguleringen i Norge, økt nordisk samarbeid om finansmarkedsregulering, ny skatte- og avgiftslegging av finanssektoren og tiltak for å bedre forbrukervernet i finansmarkedene. Forslagene fra utvalget omfatter et bredt saksfelt. Videre oppfølging av forslagene må tilpasses dette, og kan i mange tilfelle passe inn i ulike pågående eller planlagte prosesser, jf. punkt 2 nedenfor.

2
Utvalget foreslår at makrotilsyn og makroregulering av finanssektoren bør tillegges større vekt i framtiden, og at det etableres en klar ansvars- og rollefordeling mellom myndighetsorganene på området (avsnitt 19.4.2 i utredningen). Mer konkret foreslår utvalget bl.a. at Norges Bank gis et klarere formelt ansvar til å gi råd om bruk av diskresjonære virkemidler i makroreguleringen i form av offentlige brev til Finansdepartementet og Finanstilsynet.

Departementet deler vurderingene fra utvalget om at erfaringene fra finanskrisen tilsier at myndighetene legger større vekt på å overvåke og regulere risikoen i det finansielle systemet som helhet. Det er videre viktig at arbeidet med makrotilsyn og makroregulering bidrar til, og støtter opp om, en klar og tydelig ansvarsfordeling mellom Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank, og at det fullt ut ivaretar finansministerens konstitusjonelle ansvar for arbeidet med å sikre finansiell stabilitet i Norge. Høringsinstansene bes spesielt om å kommentere den foreslåtte modellen fra utvalget, og om denne sikrer en klar og hensiktsmessig rolle- og ansvarsfordeling mellom departementet, Norges Bank og Finanstilsynet.

Utvalget foreslår å ilegge norske finansinstitusjoner en såkalt stabilitetsavgift, basert på institusjonenes gjeld ut over egenkapital og sikrede innskudd (avsnitt 15.4.1 i utredningen). Utvalget foreslår også at det utredes om en aktivitetsskatt kan være et alternativ til merverdiavgift på finansielle tjenester (avsnitt 15.4.2 i utredningen). Departementet vil etter høringen ta stilling til hvordan forslagene bør følges opp.

Utvalgets forslag på pensjons- og livsforsikringsområdet (avsnitt 18.4.1-3 i utredningen) passer tidsmessig godt inn i Banklovkommisjonens pågående arbeid med forslag til endringer i lovgivningen om private pensjonsordninger mv., jf. bl.a. departementets brev til kommisjonen 7. juli 2009. Departementet vil derfor i et eget brev til Banklovkommisjonen be om at kommisjonen vurderer utvalgets forslag som en integrert del av dens pågående arbeid. Disse forslagene er derfor ikke gjenstand for høring nå, men vil bli gjenstand for høring i forbindelse med at en senere utredning fra Banklovkommisjonen sendes på høring.

Når det gjelder krisehåndtering foreslår utvalget en utredning av hvilke endringer som bør gjøres i det norske kriseløsningssystemet, herunder krisetiltak regulert i banksikringsloven (avsnitt 20.4.1 i utredningen). Utvalget foreslår at krisehåndteringsverktøy underlegges et permanent, offentlig myndighetsorgan (avsnitt 20.4.2 i utredningen). Etter departementets syn kan det være naturlig at Banklovkommisjonen senere vurderer disse forslagene i lys av høringsmerknadene, da Banklovkommisjonen allerede har fått i oppdrag å se på behovet for endringer i banksikringsloven. Departementet vil ta nærmere stilling til behovet for ev. tilleggsoppdrag til Banklovkommisjonen på dette området når høringen av NOU 2011: 1 er avsluttet. Utvalgets forslag som omhandler medlemskap i og avgifter for innskuddsgarantien (avsnitt 16.4.4 i utredningen) er etter departementets syn allerede klart dekket av Banklovkommisjonens oppdrag på dette området, jf. departementets brev 26. juni 2009 til Banklovkommisjonen.

Utvalget legger fram flere forslag til tiltak for å styrke forbrukernes stilling i finansmarkedene. Forbrukervern og forbrukersikkerhet i finansmarkedene har vært og er en viktig sak for departementet. De senere årene har det framkommet mange eksempler som viser at forbrukere og andre ikke-profesjonelle har behov for god veiledning og et godt rettsvern i finansmarkedene. Departementet legger vekt på en rask oppfølging på dette området etter høringen, jf. også nedenfor.

Utvalget har foreslått et krav om at finansinstitusjoner som ikke etterlever nemndsvedtak i forbrukerens favør må dekke forbrukerens kostnader knyttet til behandling av saken i første rettsinstans, og i høyere instanser dersom institusjonen skulle anke (avsnitt 14.4.3 i utredningen), etter høringen. Departementet ser på dette som et viktig forslag. Utvalgets forslag vil derfor kunne bidra til bedre rettsvern for forbrukerne i finansmarkedene. Departementet viser i denne sammenheng også til NOU 2010: 11 hvor det foreslås å innføre en hjemmel for retts- og tvangskraft for avgjørelser fra klagenemnder som er offentlig godkjent.

Departementet er enig med utvalget i at vi i Norge har gode erfaringer med et integrert finanstilsynsorgan, Finanstilsynet, som fører tilsyn med hele finanssektoren, og at Finanstilsynet fortsatt bør ha ansvar for forbrukerrelatert tilsyn og regelverksutvikling (avsnitt 14.4.4 i utredningen). Departementet tar sikte på å utarbeide forslag til endringer i finanstilsynsloven etter høringen, i tråd med utvalgets forslag, for å gi Finanstilsynet et tydeligere lovfestet ansvar for å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter i finansmarkedene. Vi ber om høringsinstansenes innspill til hvordan en slik bestemmelse kan utformes på en hensiktsmessig måte. Departementet tar sikte på å sende et konkret lovforslag på høring etter at høringen av NOU 2011: 1 er avsluttet.

Utvalget foreslår at finansinstitusjoner ikke lenger skal ha anledning til å benytte navn eller betegnelser som tildekker hvilken institusjon som står for kundeforholdet (avsnitt 14.4.1 i utredningen). Det er viktig at det er tydelig for kunden hvilken institusjon kunden juridisk er kunde hos. Departementet hadde for om lag tre år siden et lignende forslag på høring, jf. departementets høringsbrev 15. februar 2008. Departementet vil ta opp denne saken på nytt etter høringen, herunder i lys av Banklovkommisjonens arbeid med ny, samlet finanslov.

3
Utvalgets utredning, NOU 2011: 1, Bedre rustet mot finanskriser, er vedlagt og kan i tillegg lastes ned fra Finansdepartementets nettsider (www.regjeringen.no/fin). Det foreligger også et særtrykk til utredningen med notater skrevet av utvalgsmedlemmer og eksterne bidragsytere. Særtrykket kan også lastes ned fra den nevnte nettsiden. På forespørsel kan høringsinstansene få tilsendt særtrykket.

Departementet ber om høringsinstansenes kommentarer til utredningen innen 3. mai 2011. Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlems¬organisasjoner mv.


Med hilsen


Øystein Løining e.f.
avdelingsdirektør

                                                                Remy Edseth
                                                                førstekonsulent


Vedlegg: NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser


Kopi: Medlemmene av finanskriseutvalget
         Banklovkommisjonen

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
HSH
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen