Historisk arkiv

En langsiktig og god forvaltning av Statens pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012. – Fondet gir vesentlige bidrag til å finansiere velferden, samtidig som vi sparer til framtidige generasjoner, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012. – Fondet gir vesentlige bidrag til å finansiere velferden, samtidig som vi sparer til framtidige generasjoner, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Gode resultater
Fondet oppnådde et godt resultat i 2012. Avkastningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) var 13,4 prosent og av Statens pensjonsfond Norge (SPN) 12,2 prosent, før fradrag for forvaltningskostnader. Disse kostnadene utgjorde i fjor henholdsvis 0,06 prosent og 0,09 prosent av gjennomsnittlig kapital. Ved utgangen av 2012 var den samlede verdien av Statens pensjonsfond 3 961 milliarder kroner, en økning på 520 milliarder kroner sammenliknet med verdien ved inngangen til året.

– Det er fortsatt stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen internasjonalt. Vi må være forberedt på at verdien av fondet vil kunne svinge betydelig også i årene som kommer, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Resultatene gjenspeiler utviklingen i verdens aksje- og obligasjonsmarkeder gjennom fjoråret. I tillegg bidro den aktive forvaltningen både i Norges Bank og Folketrygdfondet positivt. – Den aktive forvaltningen har over tid gitt en meravkastning som er godt i tråd med de forventningene vi har uttrykt, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Avkastningen i SPU siden det første innskuddet i 1996 tilsvarte ved årsskiftet 1 087 milliarder kroner, etter fradrag for forvaltningskostnader.

Departementet legger vekt på en kostnadseffektiv forvaltning av Statens pensjonsfond. Sammenlikninger med andre fond viser at forvaltningskostnadene for pensjonsfondet er lave.

Strategien for SPU
Over tid er det gjort flere viktige valg i strategien for SPU. I fjor endret departementet referanseindeksene for fondets investeringer i aksjer og obligasjoner. Tilpasningene til den nye geografiske fordelingen som følger av disse endringene pågår fortsatt.

Årets melding følger opp beslutningene som ble tatt i fjor. Det presenteres analyser av flere sider ved strategien, men det legges ikke opp til større endringer i fondets investeringsstrategi.

Ett av temaene i årets melding er fondets referanseindeks for obligasjoner. Departementet har vurdert om realrenteobligasjoner bør tas ut av referanseindeksen, men er kommet til at de fortsatt bør være en del av indeksen.

Et annet tema er sammensetningen av aksjeinvesteringene. Meldingen drøfter strategier som utnytter såkalte systematiske risikofaktorer. Slike strategier tar utgangspunkt i en bredt sammensatt aksjeportefølje, men vrir investeringene mot bestemte faktorer. Ett eksempel er faktoren "verdi", som viser til at selskaper med lav verdsettelse over tid har hatt høyere avkastning enn selskaper med høy verdsettelse. Et annet eksempel er faktoren "størrelse", som viser til at små selskaper over tid har hatt høyere avkastning enn store selskaper. Analysene av avkastning og risiko forbundet med systematiske risikofaktorer viser blant annet at fondets størrelse gir særskilte utfordringer dersom slike faktorer skal påvirke investeringsvalgene.

– Vår vurdering er at referanseindeksen for SPU ikke bør justeres for systematiske risikofaktorer. Eventuelle strategier for å utnytte slike faktorer bør i stedet være del av Norge Banks operative forvaltning, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Ansvarlig investeringspraksis
Vi har en grunnleggende forpliktelse til å skape en langsiktig god avkastning som både dagens og framtidige generasjoner kan dra nytte av. En god avkastning avhenger av en bærekraftig økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig utvikling. Arbeidet med ansvarlig investeringspraksis er derfor en integrert del av forvaltningen av fondet.

– Vi ønsker å videreutvikle strategien for ansvarlig investeringspraksis. Strategirådet for SPU har fått i oppdrag å lage en rapport om fondets overordnede strategi på dette feltet. Vår ambisjon er at forvaltningen av Statens pensjonsfond skal følge beste praksis internasjonalt for ansvarlige investeringer og at fondet skal være en pådriver for utviklingen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Strategirådets rapport blir lagt fram til høsten.

Bred forankring og åpenhet
En bred forankring av forvaltningen av Statens pensjonsfond er viktig for at vi evner å stå fast ved den langsiktige strategien, særlig når det er uro i markedene. Risikoen som tas i forvaltningen av fondet må kommuniseres, styres og kontrolleres på en klar og god måte.

– En grundig beslutningsprosess er en styrke for investeringsstrategien. Sammen med den løpende rapporteringen fra Norges Bank og Folketrygdfondet, er meldingen ment å bidra til åpenhet og bred debatt om forvaltningen av fondet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

_____________________

Les mer: