Historisk arkiv

Endring i tidspunkt for fremleggelse av odelstingsproposisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet viser til oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger til Stortinget oversendt i brev fra 5. oktober 2007. I oversikten er det angitt at det vil fremmes en odelstingsproposisjon om endringer i verdipapirfondloven (om spesialfond) i desember 2007.

Finansdepartementet vil informere om at lovforslaget er utsatt.

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Tore Mydske

avdelingsdirektør

Gjenpart: Finanskomitéen
              Statsministerens kontor