Høring — Forslag til regulering av "spesialfond"

Høringsfrist: 15. april 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2992

17.01.2005

Høring – Forslag til regulering av "spesialfond"

1.

Finansdepartementet ga 25. september 2003 Kredittilsynet i oppdrag å vurdere regelverket for verdipapirfond. Det ble bedt om en vurdering av om norske fond på generelt grunnlag fortsatt bør være avskåret fra å tilby enkelte produkter som kan innebære en høy risiko. Departementet antok at profesjonelle investorer selv vil kunne foreta informerte investeringsvalg, forutsatt at de mottar god og relevant informasjon om de aktuelle fondene. Kredittilsynet ble i brevet derfor bedt om å vurdere om og eventuelt hvordan det bør innføres reguleringsmessige skiller mellom profesjonelle investorer og andre investorer. Kredittilsynet ble bedt om å gå gjennom lov- og forskriftsverk med sikte på å identifisere de områder hvor det kan være aktuelt å innføre et slikt skille, og bedt om å vurdere ulike alternativer med hensyn til hvordan en bør foreta skillet mellom profesjonelle og andre investorer.

Kredittilsynet ble også bedt om å vurdere et tilsvarende skille (mellom profesjonelle investorer og andre investorer) i regelverket om markedsføring av utenlandske fond i Norge, herunder en vurdering av om og i tilfelle på hvilke vilkår utenlandske fond som retter seg mot profesjonelle investorer bør kunne markedsføres inn i Norge selv om de ikke oppfyller de mulige krav som måtte bli stilt til ”profesjonelle fond” etter norske regler, jf. ovenfor.

Kredittilsynet ble videre bedt om å vurdere behovet for og eventuelt utarbeide forslag til regler om dekket shortsalg for norske verdipapirfond.

2.

Finansdepartementet mottok høringsnotat og utkast til regler om dekket shortsalg for norske verdipapirfond 23. september 2004, og sendte dette på høring 10. november 2004. Høringsfristen gikk ut 5. januar 2005.

19. november 2004 oversendte Kredittilsynet et høringsnotat med vurdering av de øvrige spørsmålene og forslag til endringer av følgende regelverk:

  • Lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.
  • Forskrift 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond
  • Forskrift 28. mai 1999 nr. 654 om årsregnskap m.m. for verdipapirfond
  • Forskrift 8. juli 2002 nr. 799 om markedsføring av utenlandske verdipapirfond
  • Forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater
  • Forskrift 6. januar 2003 nr. 10 om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler
  • Forskrift 13. august 2003 nr. 1045 om forvaltningsselskapers periodiske rapportering.

Høringsnotatet punkt 1.1.1 gir en kort oversikt over de forhold som behandles i høringsnotatet. Kredittilsynet har i oversendelsesbrevet 19. november 2004 særlig pekt på enkelte forhold vedrørende skillet mellom profesjonelle og andre investorer.

Finansdepartementet ber høringsinstansene spesielt vurdere spørsmålet om, og i tilfelle hvilke eventuelle krav man skal stille for at private investorer skal ha adgang til eller kunne tilbys å kjøpe andeler i ”spesialfond”. Kredittilsynet har i høringsnotatet foreslått et krav om brutto finansformue på minst fem millioner kroner, samt visse regler for minstetegning, jf. høringsnotatet punkt 6.6 side 55.

Etter oppfordring fra Finansdepartementet har Kredittilsynet foretatt en lovteknisk justering av forslaget til endringer i verdipapirfondloven. Det justerte forslaget, mottatt 6. januar, er lagt ved høringssaken. Vi ber høringsinstansene om å ta utgangspunkt i dette utkastet i sin vurdering av og eventuelle uttalelse om lovforslaget.

3.

Det bes om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 15. april 2005. Det bes om at høringsuttalelser i brevs form om mulig også sendes elektronisk til e‑postadresse: lene.kirkeng@finans.dep.no. En liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater etc. som ikke står på adresselisten.

Med hilsen

Med hilsen

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Kjetil Wibe
rådgiver

Vedlegg:

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nord Pool ASA
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM